Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Ciekawe artykuły | Elżbieta Kluska-Łabuz
Stres można pozytywnie wykorzystać!

Stres można pozytywnie wykorzystać!

Stres wcale nie musi być szkodli­wy i nie moż­na wye­lim­i­nować go ze swo­jego życia, może zatem warto pod­jąć próbę jego oswo­je­nia i pozy­ty­wnego wyko­rzys­ta­nia jego siły do lep­szego radze­nie sobie z trud­noś­ci­a­mi oraz efek­ty­wniejszego real­i­zowa­nia...
Eliminacja stresu może zaszkodzić!

Eliminacja stresu może zaszkodzić!

Pró­ba elim­i­nacji stre­su z życia związana jest z chę­cią zapewnie­niem sobie „cieplar­ni­anych warunk­ów życia” i pozosta­nia w swo­jej stre­fie kom­for­tu. Pomi­mo, że wyda­je się to bard­zo kuszące i bez­piecznie, tak naprawdę może stanow­ić duże zagroże­nie....
Stres wcale nie musi być szkodliwy!

Stres wcale nie musi być szkodliwy!

Jaka myśl lub sko­jarze­nie pojaw­ia się w Two­je głowie, gdy słyszysz słowo „stres”? Zapewne nie jest to nic przy­jem­nego. Nie ma się co dzi­wić, powszechne jest bowiem przed­staw­ian­ie stre­su jako naszego wro­ga. Niemal na każdym krok słyszymy od różnych...