Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
O mnie | Elżbieta Kluska-Łabuz

dr Elżbieta Kluska-Łabuz

Psy­cholog, psy­choter­apeut­ka, inter­went kryzysowy, coach/mentor kryzysowy, ekspert z tem­aty­ki kryzy­su i stresu
Dzię­ki psy­chologii nauczyłam się o siebie dbać i wypeł­ni­ać swo­je życie dobrą energią, spełnie­niem i poczu­ciem szczęś­cia. Wierzę, że każdy może się zmieni­ać i samo­d­oskon­al­ić jeśli tylko pode­jmie w tym kierunku świadome działania.

Kim jestem

Jestem psy­cholo­giem, psy­choter­apeutką, łączę pracę naukowo-badaw­czą z prak­tyką. Staram się opowiadać „po ludzku” o doniesieni­ach z zakre­su psy­chologii i przekładać je na prak­ty­czne strate­gie, dzię­ki którym może­my wpły­wać na swo­je życie spraw­ia­jąc, że sta­je się ono bardziej spełnione, szczęśli­we, dobre, wartoś­ciowe, zdrowe i pełne.

Od wielu lat jestem związana z Uni­w­er­sytetem SWPS, gdzie uzyskałam tytuł dok­to­ra nauk społecznych w zakre­sie psy­chologii oraz real­izu­ję się w pra­cy dydak­ty­cznej i naukowej.

Współt­worzę Insy­tut Pozy­ty­wnej Ter­apii Kryzy­su™ oraz Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stre­su™. Od 2015 roku jestem też przed­siębior­cą i właś­ci­cielką firmy NewInsight.

Aktu­al­nie real­izu­ję cztero­let­ni całoś­ciowy kurs psy­choter­apii na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim umożli­wia­ją­cy ubie­ganie się o cer­ty­fikat psy­choter­apeu­ty Pol­skiego Towarzyst­wa Psychiatrycznego.

 

Moje dyplomy

Psycholog

Stopień naukowy dok­to­ra w dziedzinie nauk społecznych w dyscy­plin­ie psy­cholo­gia uzyskany na Uni­w­er­syte­cie SWPS w Warsza­w­ie. Dyplom mag­is­tra psy­chologii uzyskany na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubelskim. 

Interwent kryzysowy i coach/mentor kryzysowy

Dyplom studiów pody­plo­mowych z Psy­chologii Kryzy­su i Inter­wencji Kryzysowej na Uni­w­er­syte­cie SWPS w Warsza­w­ie. Cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego z akredy­tacją Pol­skiego Towarzyst­wa Psychotraumatologicznego. 

Trener biznesu oraz rozwoju osobistego

Cer­ty­fikat tren­er­s­ki uzyskany na Pier­wszym Studi­um Tren­erów, Psy­chologii biz­ne­su i coachin­gu (kurs roczny) w Warsza­w­ie. 

Co robię

Moją mis­ją zawodową jest poma­ganie ludziom w skutecznym i trwałym wprowadza­niu pożą­danych zmi­an w życiu oso­bistym i zawodowym. Spec­jal­izu­ję się przede wszys­tkim w tem­atyce radzenia sobie ze stre­sem i kryzy­sem. Wyróż­nia mnie sku­pi­anie się na pozy­ty­wnych aspek­tach płyną­cych z doświad­czenia stre­su i kryzy­su oraz na tym jak wyko­rzysty­wać takie doświad­czenia do włas­nego roz­wo­ju. 

Jestem współtwór­cą Insty­tut Pozy­ty­wnej Ter­apii Kryzy­su oraz autorką Metody STRES 4S™ w którym w sposób kom­plek­sowy pokazu­ję jak zmienić swo­je pode­jś­cie do stre­su a tym samym zacząć sobie z nim radz­ić i wyko­rzysty­wać go jako wspar­cie w trud­nych sytu­ac­jach. 

Moją mis­ję real­izu­ję w dwo­ja­ki sposób. Po pier­wsze prowadzę liczne szkole­nia, warsz­taty, sem­i­nar­ia, webi­na­ry oraz kursy on-line, w których do tej pory wzięło udzi­ał około 4 tyś osób. 

Po drugie, poprzez dzi­ałal­ność naukowo-badaw­czą. Zależy mi bowiem, by opier­ać swo­je kursy na twardych bada­ni­ach naukowych. Moje zain­tere­sowa­nia badaw­cze aktu­al­nie kon­cen­tru­ją się na zagad­nieni­ach z zakre­su radzenia sobie ze stre­sem oraz samoreg­u­lacją i dobrostanem psychologicznym.

Dlaczego to robię

Współcześnie wiele osób czu­je się w swoim życiu jak w “potrza­sku”, są sfrus­trowani, samot­ni, zestre­sowani, niedoce­nieni, mają poczu­cie że ich życie jest jałowe i że dry­fu­ją przez nie bez głęb­szego sen­su. Być może Ty również cza­sa­mi się tak czu­jesz. Tym cza­sem, psy­cholo­gia jed­noz­nacznie pokazu­je, że wcale nie musi tak być, nie musisz żyć takim życiem. 

Wierzę, że każdy może poradz­ić sobie z wszelki­mi prob­le­ma­mi, stre­sem czy kryzysa­mi i zacząć żyć inaczej. Warunek jest tylko jeden, należy zacząć dokony­wać w sobie zmi­an i dzi­ałać nie ustępu­jąc do momen­tu, aż nie nastąpi pożą­dany efekt. 

Ważne jest dla mnie by ta wiedza docier­ał do jak najwięk­szego grona ludzi i by każdy kto zechce mógł z niej korzys­tać w prak­tyce. Dzię­ki temu, mając poczu­cie pozy­ty­wnego wkładu w życie innych — którzy zaczną stawać się szczęśli­wsi a przez to będą lep­szy­mi ludź­mi i rodzi­ca­mi — mogę speł­ni­ać się zarówno jako psy­cholog i jako człowiek. 

Dodatkowo

Jestem stype­ndys­tką pro­gra­mu Eras­mus. Miałam przy­jem­ność odbyć staż w Pol­ish Psy­chol­o­gists’ Asso­ci­a­tion w Lon­dynie. Był to dla mnie bard­zo owoc­ny czas, gdyż m.in. współt­worzyłam Pro­jekt „City i Ty” skierowany do Polek pracu­ją­cych w londyńskim City oraz prowadz­iłam szkole­nia dla kobi­et w ramach „Akademii Kobi­ety”. Napisałam również cyk­lu artykułów pop­u­larno – naukowych z psy­chologii dla „Dzi­en­ni­ka Pol­skiego” w Londynie.

Jestem lau­re­atką konkur­su orga­ni­zowanego przez cza­sopis­mo „Charak­tery” — wygrałam indeks na psy­chologię. Napisana przeze mnie pra­ca pt: „Pomiędzy lękiem a nadzieją, człowiek wobec wyzwań współczes­noś­ci” okaza­ła się na tyle dobra, że otworzyła mi drzwi na wydzi­ał psy­chologii Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego, który zakończyłam  uzyskaniem tytułu mag­is­tra psychologii. 

Pry­wat­nie jestem spełnioną kobi­etą, żoną i mamą Marcelin­ki.  Pochodzę z gór i noszę w sobie miłość do górs­kich, pieszych wędrówek, jazdy kon­nej i jogi.