Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Elżbieta Kluska-Łabuz | Psycholog, interwent kryzysowy, coach kryzysowy, trener

dr Elżbieta Kluska-Łabuz

Psycholog,  psychoterapeutka, interwent kryzysowy, ekspert ds. kryzysu i stresu

Pomogę Ci wykorzystać siłę stresu i sprawić by wspierał Cię w działaniach

Akademia Pozytywnej Psychologii Stresu™

Naucz się jak wyko­rzysty­wać pojaw­ia­ją­cy się w Tobie stres by skuteczniej real­i­zować swo­je cele i by być lep­szym w tym, co robisz zawodowo i osobiście 

Akademia Coachingu Kryzysowego™

Weź udzi­ał w pier­wszym i jedynym w Polsce cer­ty­fikowanym szkole­niu w zakre­sie Coachin­gu Kryzysowego 
Akademia Pozytywnej Psychologii Stresu™

Spraw by stres stał się Twoją Siłą.

Zdobądź dostęp do warsz­tatów on-line bazu­ją­cych na najnowszych wynikach badań naukowych z zakre­su psy­chologii. Poz­naj strate­gie, dzię­ki którym zami­ast cią­gle wal­czyć ze stre­sem, zmienisz go w pozy­ty­wne doświad­cze­nie mobi­lizu­jące Cię do pod­ję­cia działań! 

Mniej negatywnych doznań towarzyszących stresowi 

Zdecydowanie większa produktywność

Większa pewność siebie w działaniach

Większa satysfakcja z życia i spokój wewnętrzny 

Stres jest pow­iązany z Twoim stylem życia i sensem życia, dlaczego pró­by jego unika­nia są z góry skazane na porażkę. Uświadom sobie co jest ważne w Twoim życiu, jest jed­nocześnie źródłem stresu. 
Zmień swo­je nastaw­ie­nie (mind­set) do stre­su oraz nawy­ki myślowe tj. zamartwian­ie, które wywołu­ją negaty­wne reakc­je towarzyszące stre­sowi. Stres pojaw­ia się by Cię wspierać. 
Rozwi­jaj zdol­ność do samoreg­u­lacji by prze­jąć kon­trolę nad swoi­mi automaty­czny­mi reakc­ja­mi i myśla­mi, oraz wprowadz­ić porzą­dane nawy­ki wspier­a­jące zarządzanie stresem. 
Posz­erzaj swo­je zaso­by o zestaw tech­nik opar­tych na bada­ni­ach naukowych, które pozwala­ją zapanować nad stre­sem oraz poma­ga­ją w szy­bkiej regen­er­acji energii men­tal­nej po stresie. 

Jak czerpać siłę ze stresu?

Jeżeli naprawdę chcesz poradz­ić sobie ze stre­sem i napię­ciem które mu towarzyszy, to musisz w pier­wszej kole­jnoś­ci uświadomić sobie, że jest to reakc­ja Two­jego orga­niz­mu chcącego za wszelką cenę Ci pomóc, a następ­nie nauczyć się ją wyko­rzysty­wać zami­ast cią­gle staw­iać jej opór wywołu­jąc przy tym jeszcze więk­sze napię­cie. Dzię­ki mojej autorskiej metodzie Stop Stres 4S przeprowadzam Cię krok po kroku przez pro­ces zmi­any pode­jś­cia do stre­su i życia w stresie. 

Styl życia/sens życia
To Pier­wsze “S” w mod­elu Stop Stres 4S. Dzię­ki anal­izie swo­jego sty­lu życia masz szan­sę określić, co tak naprawdę jest ważne w Twoim życiu i warte przeży­wa­nia stresu. 
Sposób Myślenia
Drugie “S” w mod­elu Stop Stres 4S. Dzię­ki zmi­an­ie w myśle­niu (mind­se­cie) na tem­at stre­su, spraw­iasz że stres zaczy­na Ci poma­gać zami­ast szkodzić 
Samoregulacja
Trze­cie “S” w mod­elu Stop Stres 4S. Dzię­ki roz­wo­jowi swo­jej zdol­noś­ci do samoreg­u­lacji zaczy­nasz prze­j­mować kon­trolę nad swoi­mi automaty­czny­mi reakc­ja­mi i jesteś w stanie wprowadz­ić porzą­dane zmi­any w swoim życiu. 
Skrzynka z zasobami
Czwarte “S” w mod­elu Stop Stres 4S. Dzię­ki posz­erza­niu swo­jej skrzyn­ki z zasoba­mi o nowe tech­ni­ki i strate­gie regen­er­acji po stre­sie, będziesz lep­iej radz­ić sobie z trud­noś­ci­a­mi i będziesz mieć zaso­by by wyko­rzysty­wać siłę stresu. 

Zapisz się na bezpłatny webinar, pt:

Jak w 4 krokach uruchomić motywację i skuteczne działanie w stresie. Strategia oparta na wynikach badań naukowych.

W trak­cie webi­na­ru dowiesz się:

[WAŻNE] Jaki jest NAJWIĘKSZY MIT na tem­at stre­su, który uniemożli­wia skuteczne radze­nie sobie z nim? (zdzi­wisz się, gdy odkry­jesz, co jest główną przy­czyną stre­su i prob­lemów z nim związanych)

Dlaczego różne oso­by inaczej reagu­ją na sytu­acje stre­sowe — dowiesz się, w jaki sposób Two­je indy­wid­u­alne cechy osobowoś­ci wpły­wa­ją na to jak radzisz sobie ze stresem?

[SCHEMAT] Jaki jest psy­cho­log­iczny mech­a­nizm pow­stawa­nia stre­su? (gdy do zrozu­miesz, łatwiej będzie Ci pozbyć się ciągłego, wycz­er­pu­jącego emocjon­al­nie napięcia)

Na czym konkret­nie pole­ga meto­da Stres 4S - wyko­rzys­taj ją w prak­tyce, a pomoże Ci oswoić Twój stres i spraw­ić, aby wspier­ał Cię w Twoim życiu zami­ast cią­gle przeszkadzał!

O mnie

Jestem pasjonatką psy­chologii, bo dzię­ki niej nauczyłam się o siebie dbać i wypeł­ni­ać swo­je życie dobrą energią, spełnie­niem i poczu­ciem szczęścia.

Dzię­ki psy­chologii zrozu­mi­ałam, że każdy ma wybór jak chce żyć, jak chce się czuć i jakim człowiekiem chce być. Wierzę, że każdy może się zmieni­ać i samo­d­oskon­al­ić jeśli tylko pode­jmie w tym kierunku świadome działania.

Od wielu lat współpracu­ję z Uni­w­er­sytetem SWPS jako nauczy­ciel akademicki.

Dodatkowo, spec­jal­izu­je się w inter­wencji kryzysowej, coachin­gu kryzysowym i szkole­ni­ach z tem­aty­ki stre­su i kryzy­su. Współt­worzę Insty­tut Pozy­ty­wnej Ter­apii Kryzysy™.

Rekomendacje

„Pro­fesjon­al­izm i przy­go­towanie mery­to­ryczne Elż­bi­ety oraz bogate doświad­cze­nie jest godne podzi­wu i uznania.” Anna Bedziec­ka

„Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz pasjonu­je się tą tem­atyką również na grun­cie naukowym, co dla mnie miało duże znacze­nie – dało mi gwarancję dostępu do wiedzy głęb­szej niż porad­nikowa. Ela jest bezpośred­nią, przesym­pa­ty­czną osobą z tal­en­tem dydaktycznym.” dr Mał­gorza­ta Kołodziejczak

„Bard­zo doce­ni­am zaan­gażowanie i  aut­en­ty­czność prowadzącej Elż­bi­ety, a także zapał i styl przekazy­wa­nia infor­ma­cji. Ten „ludz­ki” ele­ment spraw­ił, że lep­iej mi się słuchało nagrań i lep­iej zapamię­ty­wałam wiedzę. Doce­ni­am również szy­bkie reagowanie na moje proś­by czy uwagi.” Elż­bi­eta Majewska

„Elż­bi­eta Klus­ka – Łabuz, ze spoko­jem, per­fek­cyjnym, pro­fesjon­al­nym przy­go­towaniem i przekazaniem  mate­ri­ałów poma­ga dogłęb­nie zrozu­mieć przekazy­wane przez siebie treści.” Anna Rosi­ak

“Zaję­cia z Elż­bi­etą to prawdzi­wa przy­jem­ność, połąc­zona z pożytecznym. Uczy poprzez zaan­gażowanie, myśle­nie, zrozu­mie­nie pojęć, pro­cesów czy zasad. Zagad­nienia objaś­nia w sposób pre­cyzyjny, jas­ny i klarowny, nawet te najbardziej skom­p­likowane. Ela jest bard­zo uważ­na i konkret­na, zada­je wiele pytań, a także zachę­ca do ich zadawa­nia. Atmos­fera jest swo­bod­na, więc uczest­ni­cy chęt­nie zada­ją swo­je pyta­nia. Wykłady czy webi­na­ry są bard­zo atrak­cyjne, zawsze zaw­ier­a­ją oprócz teorii aspekt prak­ty­czny. Łat­wo odczuć, że psy­cholo­gia to wiel­ka pas­ja Eli, którą chęt­nie dzieli się z inny­mi z dużym zaan­gażowaniem i sercem. Przy­go­towane przez nią mate­ri­ały są ciekawe i zachę­ca­ją do reflek­sji czy dal­szej eksplo­racji tematu.” Agniesz­ka Rudomino

NOWE podejście do STRESU

Stres wcale nie musi być szkodliwy!

Stres niemal od zawsze przed­staw­iany jest jako jeden z naszych najwięk­szych wrogów. Na każdym krok słyszymy od różnych spec­jal­istów, ekspertów i lekarzy o negaty­wnych kon­sek­wenc­jach wynika­ją­cych ze stre­su. Tym cza­sem, najnowsze bada­nia psy­cho­log­iczne pokazu­ją, że wcale nie musi tak być… 

Eliminacja stresu może zaszkodzić!

Pró­ba elim­i­nacji stre­su z życia związana jest z chę­cią zapewnie­niem sobie „cieplar­ni­anych warunk­ów życia” i pozosta­nia w swo­jej stre­fie kom­for­tu. Pomi­mo, że wyda­je się to bard­zo kuszące i bez­piecznie, tak naprawdę może stanow­ić duże zagrożenie… 

Stres można pozytywnie wykorzystywać!

Sko­ro stres wcale nie musi być szkodli­wy i nie moż­na wye­lim­i­nować stre­su ze swo­jego życia, to warto pod­jąć próbę jego oswo­je­nia i pozy­ty­wnego wyko­rzys­ta­nia jego siły do lep­szego radze­nie sobie z trud­noś­ci­a­mi oraz efek­ty­wniejszego real­i­zowa­nia celów.