Droga do sukcesu według ‘Quest’

Osią­ganie sukce­su wyma­ga nieustan­nej pra­cy nad włas­nym roz­wo­jem. Każ­da z Was, która dąży do osiąg­nię­cia swoich celów, do sukcesów, roz­wo­ju zawodowego i oso­bis­tego oraz równowa­gi w życiu, koniecznie powin­na zapoz­nać się z eta­pa­mi...

Bądź pewna siebie w biznesie

Dzisi­aj w Cen­trum Łow­iczan­ka w Warsza­w­ie rozpoczęła się 3 dniowa, IV edy­c­ja Sukce­su na Start, orga­ni­zowana przez Akademię Kobi­ety Sukce­su oraz Insty­tut Przemi­any. Pier­wszy dzień rozpoczął się kon­fer­encją: “Codzi­en­nie pew­na siebie w...

Wizja, czyli opowieść o sobie…

A wszys­tko zaczy­na się od marzeń… Wyobraź sobie kobi­etę. Spoko­jną i zad­owoloną, która odczuwa bal­ans pomiędzy życiem zawodowym, rodzin­nym oraz cza­sem dla siebie. Sama decy­du­je kiedy rozpoczy­na pracę, jak dłu­go pracu­je i kiedy ją kończysz. Nie ma żad­nego...

Czy można nie być sobą?

Poz­nać samego siebie…doświadczyć tego kim się jest… być prawdzi­wie sobą… Jakże częs­to o tym słyszymy i jakże częs­to jesteśmy do tego zachę­cani. No dobrze, chcę tego, chcę byś prawdzi­wie sobą… ale co to właś­ci­wie znaczy? Jak miałabym to zro­bić? Prob­lem jest w...

Od czego zacząć…?

Warunek by osiągnąć sukces ‑czyli zmi­anę na lep­sze- jest jeden. Należy zacząć DZIAŁAĆ, po pros­tu zacząć robić to, nad czym od daw­na myślisz, o czym marzysz. Mały­mi kroka­mi wprowadzać w życie to, czego prag­niesz i całą sobą pożą­dasz. Oczy­wiś­cie masz pra­wo by...