Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Żyć bez ograniczeń pomimo... wielu ograniczeń | Elżbieta Kluska-Łabuz

 

bezograniczen

Nick Vuji­cic, człowiek codzi­en­nie udowad­ni­a­ją­cy, że nie ma bari­er nie do przekroczenia!

Nick, jest taką postacią która przy­pom­i­na mi, że nasze ograniczenia rzeczy­wiś­cie są jedynie w naszych głowach. Doty­czy to również różnego rodza­ju kryzysów, trud­noś­ci, prob­lemów… one wszys­tkie są wynikiem postrze­ga­nia i inter­pre­tacji sytu­acji w taki a nie inny sposób… Każdy kryzys sta­je się nim, w momen­cie gdy tak go będziemy postrze­gać i interpretować.

Oczy­wiś­cie, nie pod­ważam, że obiek­ty­wnie sytu­ac­ja może być trud­na, jed­nak to czy będzie ona kryzysowa czy nie zależy już tylko od nas, naszej reakcji na to i sposobów jakie uru­chomimy by się z nią zmierzyć. Nie da się ukryć, że niepełnosprawność Nika jest obiek­ty­wnie trud­noś­cią, jed­nak Nick umi­ał przekuć ją w swój zasób, w coś co go wyróż­nia, doda­je mu siły i sta­je się jego wielkim atutem. Być może trud­noś­ci lub prob­le­my z jaki­mi Ty w tym momen­cie się mierzysz mogły­by stać się Twoim wyzwaniem, mogły­by wyz­wolić niez­naną dotąd siłę.…

Już 30 kwiet­nia 2015 roku Nick Vuj­cic po raz pier­wszy w Polsce!!! Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu: TUTAJ