Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Darmowe webinarium 23 maja, godz. 18.00 | Elżbieta Kluska-Łabuz

 

Plakat00

Link do rejes­tracji: http://w1.coachingkryzysowy.pl/

Jesteś coachem? Pracu­jesz z drugim człowiekiem, poma­gasz mu w roz­wo­ju, zmi­an­ie, odkry­wa­niu i korzys­ta­niu z włas­nego potenc­jału? Jeśli tak, to z pewnoś­cią nie raz zetknąłeś się z sytu­acją w której klient — oso­ba, która przyszła do Ciebie po pomoc — zami­ast jas­nego celu, opowia­da Ci o przeży­wanym prob­lemie, trud­noś­ci, która go prz­eras­ta i sta­je się dla niego kryzysem… 
Każdy, kto pracu­je z drugim człowiekiem, nie uniknie sytu­acji spo­tyka­nia na swo­jej drodze klien­tów przeży­wa­ją­cych kryzys. Aby dowiedzieć się jak pra­cow­ać z osoba­mi w kryzysie, zapraszam Cię już w najbliższą sobotę na DARMOWY webi­nar: “Jak pra­cow­ać z osoba­mi w kryzysie — pod­stawy coachin­gu kryzysowego”

Link do rejes­tracji: www.w1.coachingkryzysowy.pl

Jaki jest cel webinaru?

Celem webi­na­ru jest przekazanie Ci pod­sta­wowej wiedzy na tem­at funkcjonowa­nia oso­by w kryzysie, po to byś mógł wyko­rzys­tać ją do rozpoz­nawa­nia stanu kryzy­su u swo­jego klien­ta i adek­wat­nie reagować oraz udzielać skutecznej pomocy.

Czego się dowiesz?
- Czym jest kryzys (aby móc poma­gać oso­bie w radze­niu sobie z kryzy­sem, musimy dokład­nie wiedzieć czym on właś­ci­wie jest),
— Z jaki­mi rodza­ja­mi kryzysów może­cie się spotkać w pra­cy  coacha?

- Dlaczego 90% coachów nie potrafi pomóc klien­tom w kryzysie?
- Dlaczego ludzie doświad­cza­ją kryzy­su i jak w związku z tym im pomagać?
- Jak rozpoz­nać kryzys u swo­jego klien­ta — wskaźniki
- Posz­erzysz swój arse­nał narzędzi o nową metodę — arkusz oce­ny selek­ty­wnej – służą­cy do szy­bkiej oce­ny wpły­wu kryzy­su na funkcjonowanie klien­ta w sferze emocjon­al­nej, poz­naw­czej i behaw­io­ral­nej i dobór odpowied­niej interwencji
- Na czym się sku­pi­ać pracu­jąc z osobą w kryzysie

Webi­nar odbędzie się 23 maja (sob­o­ta) o godzinie 18.00
Rejes­trac­ja na webinar:
http://w1.coachingkryzysowy.pl/

Nie czekaj zare­jestruj się już ter­az — co nic nie kosz­tu­je — a otrzy­masz dużo przy­dat­nej i ciekawej wiedzy!!