Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Zainspiruj się wolontariatem | Elżbieta Kluska-Łabuz

wolontariat000

Pomoc drugiemu człowiekowi, nau­ka nowych umiejęt­noś­ci, ciekawe spędze­nie wol­nego cza­su, poz­nawanie nowych ludzi, inspirowanie się ciekawy­mi pomysła­mi i akc­ja­mi — to tylko kil­ka z wielu korzyś­ci jakie niesie ze sobą akty­wny udzi­ał w wolontariacie.

Właśnie skończyło się jed­no z kole­jnych szkoleń dedykowanych koor­dy­na­torom wolon­tariatu — grupie niezwyk­le kreaty­wnych osób — sku­pi­onych wokół Cen­trum Wolon­tariatu w Warsza­w­ie, z którym współpracu­ję już od kliku lat.

Jeśli chcesz zro­bić coś dla siebie i innych, polep­szyć swój nas­trój to zgłoś się do Cen­trum, zna­jdź odpowied­ni obszar wolon­tariatu który Cię intere­su­je i zostań wolon­tar­iuszem. Bard­zo szy­bko przekonasz się jak wolon­tari­at zmienia świat wewnętrzny, rozwi­ja emocjon­al­nie i osobowościowo.