Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Bądź Ekspertem w tym, co robisz. | Elżbieta Kluska-Łabuz

Jeśli chcesz osiągnąć dłu­gotr­wały sukces na rynku, wyróżnić się i zdobyć określoną pozy­cję, to jesteś we właś­ci­wym miejscu. 

Zapraszam Cię dzisi­aj do wyko­na­nia pier­wszego kroku w kierunku roz­wo­ju jako -EKSPERT.

Nie ma nic trwal­szego i bardziej gwaran­tu­jącego sukces jak bycie wśród grona najlep­szych z najlep­szych. Eksper­ci zysku­ją określoną pozy­cję na rynku i  są bard­zo cenieni. Klien­ci chęt­nie korzys­ta­ją z wysok­iej jakoś­ci usług jakie ofer­u­ją i są skłon­ni płacić za to duże pieniądze.

Jeden z czołowych spec­jal­istów od tego jak stać się wysoko opła­canym ekspertem — Bren­don Bur­chard – pod­kreśla rolę pewnych kluc­zowych ele­men­tów, które odpowiada­ją za osiąg­nię­cie sukce­su jako ekspert.

Przed­staw­ione są one w schema­cie poniżej. Zapoz­nanie z tymi kluc­zowy­mi ele­men­ta­mi i wprowadze­nie je w życie stanowi pier­wszy krok w kierunku „eksperct­wa”.


1. Jas­ność

Ekspert ma całkow­itą jas­ność kim jest i dokąd zmierza. JASNOŚĆ, doty­czy tego, co konkret­nie chcesz robić i dokąd zmierza­sz oraz co chcesz przekazy­wać innym. To jest pod­stawa wszys­tkiego i od tego należy zacząć. Musisz mieć świado­mość swo­jej wiz­ji, celu, branży, tem­atu, kierunku. To początek wszystkiego.

2. Pewność siebie

Musisz mieć PEWNOŚCI SIEBIE, by zyski­wać kom­pe­tenc­je i mieć przeko­nanie, że jesteś  w stanie czegoś dokon­ać i coś zmienić. Pewność siebie jest kluczem do sukce­su, bez niej trud­no będzie Ci cokol­wiek osiągnąć.

Jak będziesz pewny siebie, to pojawi się odwa­ga by próbować nowych rzeczy, by staw­iać sobie wyzwa­nia dużo więk­sze niż kiedykol­wiek myślałeś. To nato­mi­ast sprawi, że zdobędziesz coraz więcej kom­pe­tencji – a jak będziesz już wiedzi­ał jak się coś robi, to zyskasz więk­szą pewność siebie w tym obszarze. Moż­na to przed­staw­ić w postaci cyklu:

To jest cykl roz­wo­ju. Tylko w taki sposób może­my stać się prawdzi­wy­mi mis­trza­mi i ekspertami.

To co może blokować ludzi przed poczu­ciem pewnoś­ci siebie, to:

  • Brak wiedzy.

Rozwiązanie – zdobądź ją. Jak zdobędziesz wiedzę, to przes­ta­niesz się bać, bo już nie będzie to dla Ciebie niewiadomą.

  • Lęk, obawa przed czu­ciem się źle.

Rozwiązanie – odpowiedź sobie, czego konkretne się boisz, co to jest, szy­bko przekonasz się, że więk­szość tych lęków jest irracjonalna.

  • Negaty­wne przekonania.

Rozwiązanie – zami­ast mówić sobie „a co jeśli… coś negaty­wnego”, lep­iej powiedzieć sobie, „ a co jeśli się uda!” zmieni­aj negaty­wne, osłabi­a­jące przeko­na­nia, na pozy­ty­wne. Jeśli pozosta­niesz z negaty­wny­mi przeko­na­ni­a­mi, to będziesz odczuwał lęk.

  • Lęk przed porażką.

Rozwiązanie – prz­er­a­muj myśle­nie o porażce na myśle­nie o infor­ma­cji zwrot­nej, one zawsze będą Cię czegoś uczyć.

  • Obawa przed reakcją innych i brakiem wsparcia.

Rozwiązanie – sku­pi­aj się na ogromie osób, które będą Cię wspier­ać i myśl o tych, którzy sko­rzys­ta­ją z tego co robisz.

(więcej na tem­at blokad w artykule “Co stanowi Two­ją najwięk­szą przeszkodę na drodze do real­iza­cji planów i marzeń”)

3. Kom­pe­tenc­je

Zdoby­waj niezbędne KOMPETENCJI. By być ekspertem musisz rozwi­jać je na najwyższym poziomie. Dawaj swoim klien­tom tylko to, co fak­ty­cznie się sprawdza, przekazuj im rzetel­ną wiedzę na najwyższym możli­wym poziomie.

Jeżeli coś leży w zakre­sie Twoich kom­pe­tencji, to musisz wiedzieć jak to robić. Zas­tanów się z czego jesteś ekspertem – to Twój zawód więc Twoim obow­iązkiem jest reprezen­tować jak najwyższy poziom i mieć głęboką wiedzę oraz umiejęt­noś­ci – to są Two­je zadania.

4. Zaan­gażowanie

Twój poziom ZAANGAŻOWANIE musi być pon­ad­prze­cięt­ny. Bądź w pełni odd­any jed­nej konkret­nej dziedzinie, zgłębi­aj ją tak wytr­wale aż będziesz z niej lep­szy od wszys­t­kich innych.

Zaan­gażowanie da Ci wiarę, że jesteś w stanie zro­bić wszys­tko jeśli wystar­cza­ją­co moc­no będziesz tego chci­ał. Nie masz wiedzy – zdobądź ją, nie masz umiejęt­noś­ci – rozwiń je.

5. Coaching/Mentoring

Posi­adanie włas­nego COACHA lub MENTORA, jest abso­lut­nie koniecznie. Każdy ekspert powinien mieć taką osobę. Również każdy ekspert powinien trak­tować swoich klien­tów jak coachów – słuchać ich prawdzi­wie i rozwi­jać się by zaspoka­jać ich potrzeby.

Ucz się od innych ludzi, bazuj na ich doświad­cze­niu, pytaj gdy czegoś nie wiesz. Oni już pewne rzeczy przes­zli i doświad­czyli więc ucz się na ich błę­dach. Słuchaj również swoich klien­tów, niech mówią Ci co im odpowia­da a co nie.

Tych pięć ele­men­tów stanowi pod­stawę do rozwi­ja­nia siebie jako Ekspert — bez nich niewiele jest się w stanie zdziałać.

Jas­noś­ci co chcesz robić + pewność siebie by zacząć to real­i­zować + rozwój kluc­zowych kom­pe­tencji + pon­ad­prze­ciętne zaan­gażowanie + ucze­nie się od innych = SUKCES JAKO EKSPERT.

Już niebawem kole­jny artykuł z cyk­lu “Bądź Ekspertem…” w którym pójdziemy o krok dalej…