Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Stań się Ekspertem i spraw by reszta Twojego życia była jeszcze lepsza | Elżbieta Kluska-Łabuz

Każdy człowiek chci­ał­by odnosić sukcesy w tym czym się zaj­mu­je. Być doce­ni­anym i najlep­szym w swo­jej branży.

Pewnej grupie się to uda­je – są to EKSPERCI, niek­wes­t­ionowani spec­jal­iś­ci w swo­jej dziedzinie. Ich wiedza, umiejęt­noś­ci i doświad­cze­nie są niepodważalne.

Tak naprawdę niemal każdy jest w stanie stać się EKSPERTEM w swo­jej branży, jeśli tylko będzie wystar­cza­ją­co dłu­go dążył do per­fekcji i mis­tr­zost­wa w tym co robi.

Nieste­ty ludziom najczęś­ciej nie chce się pra­cow­ać każdego dnia w taki sposób by stawać się coraz lep­szym. Nie chce się zgłębi­ać jed­nego, konkret­nego obszaru do momen­tu aż staną się w nim prawdzi­wy­mi spec­jal­is­ta­mi. Najczęś­ciej zatrzy­mu­ją się na pewnym etapie, bądź zmieni­a­ją branżę zaczy­na­jąc od początku.

Tym cza­sem Twój los jest w Twoich rękach, to Ty jesteś odpowiedzial­ny za swo­je życie, za to jak postępu­jesz, co robisz i jak dobry jesteś w tym czym się zaj­mu­jesz. To Ty możesz stać się spec­jal­istą najwyższej klasy – jeśli tylko tak postanow­isz i będziesz nad tym codzi­en­nie pracować.

 Każdy kto chce zostać Ekspertem w swo­jej branży, powinie skupić się na kilku kluc­zowych elementach:

 • Wyborze określonej dziedziny i dążeniu w niej do mistrzostwa.

Po pier­wsze musisz dookreślić to czym chcesz się zająć – musisz mieć do tego abso­lut­ną jasność.

Po drugie, konieczne jest abyś sam stał się dociek­li­wym stu­den­tem, tego czym chcesz się później dzielić z inny­mi. Musisz być bard­zo sku­pi­ony na wybranym przez Ciebie tema­cie i obszarze. Nie możesz zmieni­ać nieustan­nie kon­cepcji, bo nie dojdziesz do mis­tr­zost­wa w niczym. Skup się tylko na jed­nym tema­cie. Zbuduj potężną pod­stawę dla swo­jego biznesu.

Dopiero później rób następ­ny krok i twórz dodatkowe rzeczy – pyta­jąc klien­tów czego potrze­bu­ją. Najpierw zarznij od mis­tr­zost­wa w jed­nym. I pogódź się z tym, że na samym początku możesz nie mieć  dużych zysków i wielu klien­tów. Na początku zawsze zaczy­na się od niewiel­kich iloś­ci, one ros­ną wraz ze wzrostem Two­jego mis­tr­zost­wa i udoskon­ala­nia Twoich produktów.

 • Nieustannym uczeniu się i rozwoju

Ekspert nigdy nie przes­ta­je się uczyć, on nieustan­nie dąży do popraw­ia­nia i udoskon­ala­nia tego co robi. Pracu­je również nad roz­wo­jem włas­nym. Dlat­ego, chcąc zostać Ekspertem, koniecznie musisz:

 1. Czy­tać Książ­ki, artykuły — min. jed­ną książkę z Two­jej dziedziny w miesiącu
 2. Spo­tykać się z inny­mi specjalistami/ eksper­ta­mi z Two­jej dziedziny. Postanów sobie że min­i­mum raz na 3 miesiące pójdziesz na jakieś szkole­nia, sem­i­nar­i­um czy kon­fer­enc­je na której będziesz mógł uczyć się od innych spec­jal­istów czy ekspertów z intere­su­jącego Cię tematu.
 3. Szukać skutecznych rozwiązań. Obser­wuj innych ludzi,  słuchaj rozmów, poszukuj najlep­szych wzorów. Zas­tanaw­iaj się co może przynosić najlep­sze efek­ty w jak najkrót­szym okre­sie cza­su. Wybiera tylko to, co najis­tot­niejsze, to na czym warto się skupić i co jest skuteczne. 

 • Wyciąganiu istotnych wniosków i upraszczaniu skomplikowanych idei

Wszys­tko czego się uczyć i z czego zdoby­wasz doświad­cze­nie staraj się wkładać w pewne ramy i budować kon­tekst (schemat, mapę, proste kro­ki czy mod­el). Chodzi o to by pozostały oso­by, które się tego uczą mogły z łat­woś­cią to zas­tosować i wiedzi­ały jak to zrobić.

Dąż do tego, by oso­by, które uczą się od Ciebie wiedzi­ały jak zas­tosować zdobytą wiedzę w życiu oraz miały przeko­nanie, że mogą to zrobić.

Nieustan­nie sku­pi­aj się na tym, by wycią­gać tylko najis­tot­niejsze wnios­ki. Uczyć innych tylko tego, co się sprawdza, co jest rzeczy­wiś­cie skuteczne i przy­datne. Two­ją rolą jest odsiewanie tak zwanego „ziar­na” od „plew”. Jako ekspert musisz zdawać sobie sprawę z tego:

 1. Na co warto zwracać uwagę,
 2. W jaki sposób to o czym mówisz działa
 3. Co to oznacza­ją pewne rzeczy
 4. Jakich zmi­an dzię­ki nim moż­na dokonać.

Podawaj ludziom dowody na to, że to o czym mówisz dzi­ała i jest skuteczne. Możesz bywać nawet nieco dyrek­ty­wny, mówiąc im na co mają zwracać uwagę. W ten sposób sta­jesz się trenerem i nauczycielem.

 • Skupianiu się na trzech kluczowych elementach

 1. Wyróżnie­niu się.

 W czym jesteś inny i wyjątkowy i mów o tym głośno swoim klien­tom w sposób dyrek­ty­wny i pewny.

2. Dąże­niu do doskonałości.

Bądź naprawdę dobry w tym co robisz. Rób naprawdę dobre pro­duk­ty i dawaj dobre mate­ri­ały. Bądź pro­fesjon­al­istą, staraj się dopra­cow­ać każdy najm­niejszy szczegół. Dbaj o swoich klien­tów, odpowiadaj na maile, tele­fony, zas­tanaw­iaj się jak możesz stać się najlep­szym w swo­jej branży.

3. Poma­ganiu innym.

 Miej szcz­erą chęć pomo­cy i dzie­le­nia się z inny­mi swo­ją wiedzą – szanowa­niu odbior­ców, dbaj o swoich odbiorców.

Życzę CI powodzenia w dąże­niu do bycia Ekspertem — pamię­taj, wszys­tko zależy od Ciebie — Twój los leży w Twoich rękach.