Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Siła prawidłowego wyznaczania celów | Elżbieta Kluska-Łabuz

Jeśli chcesz osiągnąć w życiu coś wartoś­ciowego, to musisz mieć wyz­nac­zone jasne, konkretne cele. Nada­ją one bowiem kierunek dzi­ałan­iom, bez którego nie wiedzi­ałbyś dokąd iść. 

Jas­no wyty­c­zona trasa, chroni przed zagu­bi­e­niem i zbocze­niem na inną boczną ścieżkę.

Współcześnie bard­zo dużo mówi się o roli i wartoś­ci celów. Pod­kreśla się, że do osiąg­nię­cia sukce­su, konieczne jest narzuce­nie sobie dyscy­pliny w wyz­nacze­niu celów i kon­sek­went­nym, codzi­en­nym dąże­niu do ich zrealizowania. 

Anal­izu­jąc postępowanie ludzi, którzy osiągnęli w swoim życiu sukces, rzeczy­wiś­cie okazu­je się, że wiedzieli oni dokład­nie, co chcą osiągnąć i aby to zre­al­i­zować, kon­sek­went­nie wyz­nacza­li sobie cele pośred­nie, które miał­by ich do tego przybliżyć. 

Okazu­je się, że najwyraźniej jedyne 3% osób dorosłych spisało swo­je cele i plany, ale to właś­ci­wie Ci ludzie zara­bi­a­ją więcej niż pozostałe 97% osób razem wziętych” 

Bri­an Tracy

Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź jest pros­ta. Ludzie sukce­su mają jas­no wyty­c­zoną trasę, którą codzi­en­nie podąża­ją. Nie rozprasza­ją się inny­mi dzi­ała­ni­a­mi, zatem nie tracą cen­nej energii nie zas­tanaw­ian­ie się nad alter­naty­wa­mi. Nie tracą cza­su na eksplo­rac­je innych ścieżek, codzi­en­nie podąża­ją swo­ją – by w końcu dotrzeć do celu!!

Bada­nia dla potwierdzenia:

W 2006 roku przeprowad­zono bada­nia porów­naw­cze na grupie ludzi, których podzielono na tych którzy spisali noworoczne postanowienia i na tych którzy ich niespisani. Po roku badacze sprawdzili, która z grup spełniła swo­je postanowienia.

Okaza­ło się, że z pośród tych, którzy nie spisali postanowień, jedynie 4% wytr­wało. Nato­mi­ast w grupie, która spisała postanowienia, aż 44% je zrealizowało.

Jest to twardy dowód na to, że spisy­wanie celów ma sens. Pon­ad to, tworze­nie planów real­iza­cji i codzi­en­na pra­ca nad ich wyko­naniem, znacznie zwięk­sza praw­dopodobieńst­wo ich osiągnięcia.

Co zro­bić by swo­je cele zamienić na osiąg­nię­cia? Poniżej, kil­ka prostych rad, których zas­tosowanie znacznie zwięk­sza praw­dopodobieńst­wo sukce­su, by nie powiedzieć, że go gwarantuje.

  • Bądź pre­cyzyjny — zde­cy­duj czego naprawdę chcesz
  • Zapisz cel —  uży­waj języ­ka konkretów
  • Wyz­nacz sobie ter­min real­iza­cji- zapisz datę końcową
  • Podziel cel na niewielkie etapy
  • Ustal pri­o­ry­te­ty
  • Zrób pier­wszy krok od razu — nie zwlekaj
  • Codzi­en­nie rób coś, co przy­bliży Cię do celu

Jest również, taka meto­da, którą możesz dodatkowo zas­tosować aby jeszcze bardziej zwięk­szyć praw­dopodobieńst­wo osiąg­nię­cia wyz­nac­zonego celu.

Weź czys­tą kartkę i na samej górze zapisz swój cel w postaci pyta­nia, np. gdy Twoim celem jest założe­nie swo­jego biz­ne­su, to napisz: „W jaki sposób do określonego cza­su mogę rozkrę­cić włas­ny biznes?” Następ­nie, zapisz min­i­mum 20 odpowiedzi na to pytanie. Wykaż się kreaty­wnoś­cią i pomysłowoś­cią. Kiedy to już zro­bisz, wybierz jed­ną z odpowiedzi i zacznij od razu nad nią pra­cow­ać. To, co jest najważniejsze w osią­ga­niu celów to pra­ca nad nimi, jeśli zaczniesz robić choć jeden mały krok, to już pojawi się wewnętrz­na motywac­ja by wykon­ać kole­jny i kolejny. 

Pamię­taj, że wypra­cow­anie sobie samodyscy­pliny, sys­tem­aty­cznoś­ci w bard­zo dużym stop­niu przy­czy­nia się do real­iza­cji celów. Postanów sobie, że codzi­en­nie będziesz zapisy­wał swo­je cele, tak by ukierunk­owywać swo­je zaso­by umysłowe na ich real­iza­cję. Codzi­en­nie wytr­wale wykonuj choć­by jeden mały krok przy­bliża­ją­cy Cię do osiąg­nię­cia celu. Myśl o nim i dzi­ałaj. Jak powiedzi­ał Napoleon Hill:

Cokol­wiek pocznie się w umyśle człowieka i wzbudzi jego wiarę, może zostać osiągnięte.”