Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Bądź pewna siebie w biznesie | Elżbieta Kluska-Łabuz

Dzisi­aj w Cen­trum Łow­iczan­ka w Warsza­w­ie rozpoczęła się 3 dniowa, IV edy­c­ja Sukce­su na Start, orga­ni­zowana przez Akademię Kobi­ety Sukce­su oraz Insty­tut Przemi­any.

Pier­wszy dzień rozpoczął się kon­fer­encją: “Codzi­en­nie pew­na siebie w biznesie”.

Udzi­ał w tej kon­fer­encji okazał się potężną dawką inspiracji i reflek­sji, nad tym, co bloku­je Kobi­ety, przed real­iza­cją upragnionych celów, doko­naniem pożą­danych zmi­an w życiu czy spełnie­niem zawodowym.

Jed­na z prowadzą­cych, Patryc­ja Załug, zdradz­iła sekret w jaki sposób skutecznie, codzi­en­nie wzmac­ni­ać pewność siebie:

  • po pier­wsze: MYŚL O SOBIE DOBRZE (ksz­tał­tuj wzmac­ni­a­jące i pozy­ty­wne przeko­na­nia na swój temat)
  • po drugie: MÓW O SOBIE DOBRZE (dzię­ki temu będziesz zwracała uwagę ludzi na pozy­ty­wne aspek­ty swo­jej oso­by a nie na negatywne)
  • po trze­cie: SKUPIAJ SWOJE DZIAŁANIA NA TYM, CO BĘDZIE CIĘ WZMACNIAĆ A NIE OSŁABIAĆ (dzi­ałaj tak by się wzmac­ni­ać i by dodawać sobie samej “skrzy­deł”)

Następ­nie, wys­tąpił gość spec­jal­ny, Woj­ciech Eichel­berg­er, który opowiedzi­ał w jaki sposób budować “Opar­cie w sobie”. Pod­kreślał przede wszys­tkim, moc płynącą z pra­cy z ciałem: postawą, głosem, odd­echem, sil­ny­mi sto­ją­cy­mi na podłożu noga­mi, jako pod­stawę do wzmac­ni­a­nia włas­nej pewnoś­ci siebie.

Na koniec, odbyła się inspiru­ją­ca wymi­ana doświad­czeń, swoiste, prak­ty­czne porady Kobi­et dla Kobi­et — czyli dzie­le­nie się konkret­ny­mi wskazówka­mi, co skutecznie poma­ga  pod­nosić pewność siebie i motywację do dzi­ała­nia, są nimi:

  • prze­by­wanie w inspiru­ją­cym środowisku
  • poszuki­wanie wpier­a­ją­cych, ener­gicznych osób
  • wiara w siebie, w to, że potrafię i że dam radę
  • brak lęku przed niewiedzą (każdy prze­cież od czegoś zaczyna)
  • próbowanie do momen­tu aż odna­jdzie się swo­ją dziedzinę
  • słuchanie swo­jego, wewnętrznego głosu

Kon­fer­enc­ja, stworzyła również doskon­ałą okazję do net­workingu i poz­na­nia ciekawych osobowoś­ci oraz prowad­zonych przez nie biz­nesów. Pod­sumowu­jąc, po raz kole­jny potwierdz­iło się, że w każdej Kobiecie tkwi ogrom­ny potenc­jał, wystar­czy byśmy się odważyły z niego sko­rzys­tać a do tego bez wąt­pi­enia przy­da się CODZIENNA PEWNOŚĆ SIEBIE.