Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Otaczaj się ludźmi którzy osiągnęli to, czego Ty pragniesz | Elżbieta Kluska-Łabuz

Czy wiesz, że aż 85% sukce­su w Twoim życiu zależy od umiejęt­noś­ci „postępowa­nia” z inny­mi ludźmi?

Okazu­je się, że zdol­ność naw­iązy­wa­nia, rozwi­ja­nia i utrzymy­wa­nia relacji jest jed­nym z najwięk­szych zasobów, koniecznych do osiąg­nię­cia sukcesu.

Innym, równie ważnym czyn­nikiem jest umiejęt­ność wybiera­nia adek­wat­nej grupy odniesienia.

Na ile Ty kiedykol­wiek zas­tanaw­iałeś się:

  • Jaka jest Two­ja gru­pa odniesienia?
  • Jaki­mi ludź­mi się otaczasz?
  • Co oni wnoszą do Two­jego życia?
  • Jakie mają poglądy, co myślą o świcie?
  • Jaki stan­dard reprezentują?
  • Jaki mają wpływ na to jak Ty sam żyjesz i funkcjonujesz?

Pewnie nie zaskoczy Cię jak napiszę, że grupy w jakich funkcjonu­je­my ogrom­nie deter­min­u­je to jacy jesteśmy. Mówi prze­cież o tym stare mądre przysłowie: „z kim przys­ta­jesz, takim się stajesz”.

Ludzie z który­mi prze­by­wamy i utrzy­mu­je­my kon­tak­ty mają ogrom­ny wpływ na nasze życie i wyz­nacza­ją nam pewne stan­dardy. Łącznie z tym jak wyglą­damy, jakiego słown­ict­wa uży­wamy, jakie cele sobie staw­iamy, jakie mamy ambic­je, poglądy i przekonania.

Upod­ab­ni­an­ie się do innych jest zupełnie nat­u­ral­nym zjawiskiem, dzieją­cym się na poziomie nieświadomym i właśnie ze wzglę­du na to, kry­je się za tym pewne niebezpieczeństwo.

Bard­zo szy­bko iden­ty­fiku­je­my z grupą zaczy­na­jąc  funkcjonować według jej zasad połąc­zonych z nieod­par­tym prag­nie­niem bycia akcep­towanym. To może stanow­ić ogrom­ny prob­lem w sytu­acji gdy gru­pa jest nieadekwatna.

Jeśli chcesz osią­gać więcej i być kimś więcej, to musisz dokon­ać istot­nych zmi­an w swoim życiu, łącznie z grupą odniesienia. Pamię­taj, że naśladu­jąc innych w Twoim otocze­niu i robiąc to co oni będziesz otrzymy­wał dokład­nie to co oni. 

Zas­tanów się czy aby na pewno tego chcesz? Jeśli nie to świadomie zmień swo­je wzorce i zacznij postępować inaczej. Wzoruj się i naśladuj ludzi którzy osiągnęli to, co Ty chcesz osiągnąć. 

Dlat­ego wyz­nacz sobie pewne stan­dardy i zde­cy­duj, że będziesz prze­by­wał i otaczał się ludź­mi których szanu­jesz, podzi­wiasz i chcesz naślad­ować i od których możesz się wiele uczyć. Gdy tylko odna­jdziesz adek­wat­ną do siebie grupę odniesienia bard­zo szy­bko zaczniesz dostrze­gać zmi­any w sobie i swoim funkcjonowaniu.

Pamię­taj jed­nak, że ludzie sukce­su chcą naw­iązy­wać kon­takt z inny­mi pozy­ty­wny­mi ukierunk­owany­mi na sukces osoba­mi.  Zatem aby do nich należeć, musisz stać się osobą z którą oni zech­cieli by przebywać.

To jest tak samo jak przy wyborze part­nera na życie. Gdy zas­tanaw­iamy się jakie cechy miał­by posi­adać, przykład­owo:  przys­to­jny, inteligent­ny, oczy­tany, miły, czuły, roz­mowny, delikat­ny, bogaty, z ciekawy­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi itd.To warto zas­tanow­ić się nad tym kim Ty musi­ałbyś się stać aby ten wymar­zony part­ner zech­ci­ała z Tobą być?

Co musisz zmienić w sobie by w dniu spotka­nia takiej oso­by, w ogóle ją sobą zain­tere­sować  🙂   zas­tanaw­iałeś się nad tym kiedykolwiek?

Tak samo jest w każdej innej relacji, również zawodowej. Powinieneś stać się takim człowiekiem z jaki­mi sam chci­ałbyś utrzymy­wać kontakt.