Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Odnajdź to, co kochasz i przejmij kontrolę nad swoją karierą | Elżbieta Kluska-Łabuz

Prze­ję­cie kon­troli nad swo­ją kari­erą i robi­e­nie tego, co się kocha – jest jed­nym z najważniejszych kroków na drodze do sukce­su zawodowego.

Pamię­taj jed­nak, że nigdy nie trafisz do celu, którego nie widzisz….

Na ile zda­jesz sobie sprawę, jaki jest Twój cel? Co kochasz robić i jak chcesz ksz­tał­tować swo­ją przyszłość?

Zawsze najlepiej będzie Ci wychodz­iło to, co spraw­ia Ci dużo satys­fakcji, radoś­ci i przyjemności.

Twoim celem powin­no być zatem, znalezie­nie takiego zaję­cia, które poz­woli wyko­rzys­tać Two­je najwięk­sze, najbardziej rozwinięte cechy i umiejęt­noś­ci. Takiego, które będziesz kochał wykony­wać, bo tylko dzię­ki temu będziesz mógł stać się najlepszy.

Wyma­ga to od Ciebie przyję­cie postawy proak­ty­wnej a nie reak­ty­wnej. To znaczy, Ty sam musisz być bard­zo akty­wny, szukać i wychodzą­cy z inic­jaty­wą. A nie biernie czekać na to, że może los się odmieni i zacznie być bardziej przy­jazny dla Ciebie.

W jaki sposób prze­jąć kon­trolę nad włas­ną karierą?

Pracu­jąc w takich branżach i zawodach, które dadzą Ci najlep­sze wyna­grodze­nie, najwięk­sze możli­woś­ci na przyszłość oraz satysfakcję.

Z różnych powodów duża ilość ludzi przyj­mu­je to, co się aku­rat przy­trafia a nie to, czego by rzeczy­wiś­cie chcieli. Decy­du­ją się na pracę którą się im pro­ponu­je pozwala­jąc, by to pra­co­daw­cy decy­dowali o kierunku ich kari­ery. Z cza­sem jed­nak sta­je się to powo­dem frus­tracji, niezad­owole­nia i braku efek­tów. Trud­no bowiem moty­wować się do pra­cy nad czymś, czego się nie lubi.

Od czego zacząć?

Zan­im zaczniesz szukać dla siebie odpowied­niego zaję­cia, musisz głęboko zas­tanow­ić się nad sobą i zadać sobie pytanie:

  • Kim chcę być?
  • Co chcę osiągnąć w przyszłości?
  • Czym chcę się zajmować?

Dopiero gdy dobrze zrozu­miesz samego siebie, swo­je prag­nienia, ambic­je i potrze­by – możesz zabrać się do szuka­nia wymar­zonej pra­cy, bądź do samodziel­nego jej kreowania.

Zna­jdź sobie ciche i prze­stronne miejsce w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Zarez­er­wuj czas dla siebie. Weź kartę i dłu­gopis i odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie są Two­je najwięk­sze umiejęt­noś­ci, które są najbardziej poszuki­wane na rynku?

2. Które z Twoich dzi­ałań do tej pory w najwięk­szym stop­niu decy­dowały o Twoich sukcesach?

3. Co najbardziej lubisz robić, co spraw­ia Ci dużo przy­jem­noś­ci zarówno w życiu pry­wat­nym jak i w pracy?

4. Co najlepiej Ci wychodzi? Które z czyn­noś­ci wykonu­jesz z najwięk­szą łatwością?

 Odpowiedzi na te pyta­nia, powin­ny pobudz­ić Cię do zas­tanowienia czy to, co obec­nie robisz jest tym właś­ci­wym? A jeżeli nie, to co innego mógłbyś robić?

Kole­jnym krok­iem, jest jasne ustal­e­nie czego chcesz. To pod­stawa sukce­su. Musisz wiedzieć do czego dążysz. Więk­szość ludzi nigdy tego nie robi a niek­tórzy nawet nigdy się nad tym nie zastanawiali.

Zapisz swój cel w jas­ny i konkret­ny sposób. Następ­nie zrób listę wszys­tkiego, co możesz zro­bić by swój cel osiągnąć. Na pod­staw­ie listy ułóż plan dzi­ała­nia. Zacznij według niego dzi­ałać, codzi­en­nie wykonu­jąc krok, który będzie przy­bliżał Cię do real­iza­cji celu.

Pod­sumowu­jąc jed­nym zdaniem: Wyceluj swo­ją strza­łę i ustrzel to, co kochasz 🙂