Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Nowy bezpłatny webinar | Elżbieta Kluska-Łabuz

1

  • Czy pracu­jesz z osoba­mi, które mogą być narażone na wypale­nie zawodowe i życiowe?
  • A może czu­jesz, że sam/a go doświadczasz?

Jeżeli Two­ja odpowiedz na jed­no z tych pytań jest twierdzą­ca to zapraszam Cię na najbliższe szkole­nie inter­ne­towe pt: “Jak pomóc klien­towi wypalone­mu zawodowo i życiowo?”.

Pod­czas szkole­nia dowiesz się:

  • w czym prze­jaw­ia się wypale­nie i jak je rozpoznać?
  • w jakich obszarach może­my czuć się wypaleni?
  • co jest najczęst­szą przy­czyną wypale­nia w życiu oso­bistym i zawodowym?
  • dlaczego koniecznie trze­ba się nim zająć?
  • w jaki sposób skutecznie poma­gać osobom, które doświad­cza­ją wypalenia?
  • w jaki sposób zapo­b­ie­gać w przyszłoś­ci sytu­acjom, które mogą prowadz­ić do wypalenia?

Link do rejestracji:

http://w2.coachingkryzysowy.pl/webinarwypaleniezawodowe/