Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Dowiedz się jak współczesne Polki przeżywają przełom połowy życia | Elżbieta Kluska-Łabuz

pobrane Zapraszam do lek­tu­ry intere­su­jącego rapor­tu z pro­jek­tu badaw­czego, którego celem było poszukanie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób współczesne Pol­ki prze­chodzą przełom połowy życia?

Badanie zostało wyko­nane przez Grupę Midlife pod moim kierown­ictwem przy współpra­cy z Dojrze­wal­nią Róż w maju bieżącego roku.

Zapy­tal­iśmy 163 kobi­ety w wieku od 30 do 50 lat, czytel­nicz­ki por­talu Endor­fi­na oraz kobi­ety sku­pi­one wokół Dojrze­wal­ni Róż, o szereg kwestii związanych ze specy­fiką prze­chodzenia przeło­mu połowy życia. Uczest­nicz­ki usto­sunkowywały się do 60 stwierdzeń, posługu­jąc się skalą od 1 do 5 (1 – zde­cy­dowanie się nie zgadzam; 5- zde­cy­dowanie się zgadzam).

W efek­cie uzyskaliśmy wyni­ki, pozwala­jące przyjrzeć się zmi­anom jakie dokonu­ją się u kobi­et w okre­sie „połowie życia” oraz sposobom w jaki prze­chodzą ten czas w życiu.

Efek­ty badań zostały przed­staw­ione w rapor­cie, który udostęp­ni­am Wam całkowicie za dar­mo. Zapraszam do lek­tu­ry i wyko­rzys­ta­nia zdobytej wiedzy do włas­nego rozwoju 🙂

RAPORT w pdf. - RAPORT Z BADAŃ — POLOWA ZYCIA KOBIETY