Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Dobry plan - jeden z najważniejszych elementów wprowadzania zmian | Elżbieta Kluska-Łabuz

Czy wiesz czym różnią się “zwycięs­cy”, czyli oso­by osią­ga­jące postaw­ione przez siebie cele od “poko­nanych”, czyli tych którym nie uda­je się wprowadz­ić zmian?
zapisywanie

Zwycięs­cy” rozkłada­ją swój ogól­ny cel na sek­wencję pom­niejszych celów i tworzą pro­ce­durę określa­jącą jak krok po kroku dojść do sukce­su. “Poko­nani” nie mają swo­jego planu, dzi­ała­ją chaotycznie.

Dobry plan jest pod­stawą skutecznego i trwałego wprowadzenia zmi­any w życie, jest rodza­jem busoli, która pokazu­je kierunek dzi­ałań i nie pozwala by zboczyć z drogi.

Dzię­ki skon­struowa­niu dobrego, szczegółowego planu mam się do czego odnosić w chwili zagu­bi­enia, spad­ku motywacji czy zwąt­pi­enia w sens tego, co robimy.

Plan daje również możli­wość kon­trolowa­nia i mon­i­torowa­nia postępów, o których będę jeszcze pisała, bo jak się okazu­je bez mon­i­toringu trud­no jest wprowadz­ić trwałe zmiany.

Oczy­wiś­cie, twor­zone na początku dro­gi plany, zmieni­a­ją się w trak­cie wędrów­ki i to jest jak najbardziej wskazane. Dokonu­je­my zmi­an adek­wat­nych do doświad­czenia które zdoby­wamy, nowych infor­ma­cji które się pojaw­ia­ją oraz zmi­an w pomyśle czy koncepcji.

Jeżeli chce­my wprowadz­ić zmi­any w swoim życiu zawodowym — by zacząć czer­pać z niego więcej satys­fakcji i zad­owole­nia — również musimy stworzyć sobie plan zmi­any. Zarówno jeśli chodzi o zmi­anę pra­cy i wymyśle­nie nowego pomysłu na siebie jak i o udoskonale­nie dzi­ałal­noś­ci którą już prowadz­imy, bądź rozpoczę­cie świadomego zarządza­nia włas­ną karierą.

W jaki sposób stworzyć plan swo­jej zmi­any zawodowej?

Ide­al­nym narzędziem do tego jest szablon Oso­bis­tego Mod­elu Biz­ne­sowego. Jest to meto­da, który poz­woli Ci przyjrzeć się wszys­tkim ele­men­tom które bezwzględ­nie należy uwzględ­nić myśląc o zmi­an­ie zawodowej. Na jed­nej stron­ie możesz rozpisać/rozrysować wszys­tko, co musi się wydarzyć, co musisz zro­bić i uwzględ­nić by wprowadz­ić pożą­dane zmi­any. Ogrom­nym atutem jest to, że wszys­tko widz­imy na jed­nej stron­ie bo mając obraz całoś­ci łat­wo jest dostrzec zależnoś­ci poszczegól­nych ele­men­tów oraz dokony­wać bieżą­cych poprawek.

W czym pomoże stworze­nie planu w opar­ciu o szablon Oso­bis­tego Mod­elu Biznesowego?

  • pomoże Ci w rozpoczę­ciu zmi­any, pokaże od czego zacząć
  • pokaże na jakich ele­men­tach szczegól­nie musisz skupić uwagę, co odciąży twój głowę od ciągłego myśle­nia o zbyt wielu sprawach
  • pokaże najważniejsze dzi­ała­nia, przez co zaoszczędzisz czas
  • poz­woli na dokony­wanie drob­nych zmi­an w planie bez narusza­nia całości

Oso­biś­cie nie wyobrażam sobie zarządza­nia swoim życiem zawodowym bez posi­ada­nia planu, on nada­je mi jas­ność, cel i kierunek dzi­ałań. A dzię­ki możli­woś­ci stworzenia planu przy uży­ciu szablon mam wszys­tko na jed­nej stron­ie, przed­staw­ione w atrak­cyjny, wiz­ual­ny sposób.

Elż­bi­eta Kluska