Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Zaproszenie na tegoroczny Festiwal Wolontariatu | Elżbieta Kluska-Łabuz

Wszys­tkim zain­tere­sowanym i zaan­gażowanym w wolon­tari­at pole­cam udzi­ał w tegorocznym Fes­ti­walu Wolontariatu. 

Festiwal odbędzie się w dniach 21–23 czerwca 2013 w Warszawie.

banner_FW

Fes­ti­w­al jest wydarze­niem skierowanym do osób rozwi­ja­ją­cych zarówno wolon­tari­at jak i wolon­tar­iuszy, umożli­wia­ją­cym inte­grację, wymi­anę doświad­czeń, naukę i rozwi­janie swoich umiejęt­noś­ci. To 3 dni, pod­czas których uczymy się od siebie poprzez akc­je, warsz­taty, wiz­y­ty studyjne i oczy­wiś­cie poprzez dobrą zabawę.

W tym roku poprowadzę jedn z warsz­tatów — Jak wspier­ać wolon­tar­iuszy i poma­gać im w radze­niu sobie z trud­ny­mi sytu­ac­ja­mi?” - przez­nac­zony dla koor­dy­na­torów i lid­erów współpracu­ją­cych z wolontariuszami. 

Zapraszam na ofic­jal­ną stronę Fes­ti­walu na której zna­j­du­je się więcej infor­ma­cji TUTAJ.

Do zobaczenia na Festiwalu 🙂