Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Webinar - Model Biznesowy Ty - zapraszam! | Elżbieta Kluska-Łabuz

Już w najbliższy poniedzi­ałek (16.09.13) dar­mowy webi­nar wprowadza­ją­cy w tem­atykę tworzenia Oso­bis­tego Mod­elu Biz­ne­sowego — Busi­ness Mod­el YOU®

To może być początek nowego eta­pu na two­jej ścieżce zawodowej!!!

zestawienie wszystkich webinarów

Jeśli jesteś osobą, która:

  • Chce dokon­ać istot­nych zmi­an w kon­tekś­cie zawodowym – jed­nak ma trud­ność z dookreśle­niem nowego pomysłu na siebie, co bloku­je ją przed pod­ję­ciem konkret­nych działań…
  • Potrze­bu­je wprowadz­ić nowość, świeżość i innowac­je do prowad­zonej przez siebie dzi­ałal­noś­ci – jed­nak nie ma pomysłu co i jak zmienić…
  • Chce rozwi­jać się jako nieza­leżny spec­jal­ista (tren­er, coach, dorad­ca, artys­ta, ekspert) – jed­nak nie wie na czym się skupić, braku­je jej jas­noś­ci od czego zacząć i jak ruszyć z miejsca…
  • Chce pok­ierować roz­wo­jem swo­jej kari­ery zawodowej – jed­nak braku­je jej wiedzy i narzędzi do tego by świadomie nią zarządzać…

To koniecznie przyjdź na dar­mowy webi­nar — Mod­el Biz­ne­sowy Ty — on pomoże Ci w rozwiąza­niu powyższych trud­noś­ci i nada jas­ność wielu kwes­t­iom które ter­az są dla Ciebie niezrozumiałe.

Stworzyłam ten webi­nar, gdyż chcę się podzielić z Tobą wiedzą i doświad­cze­niem które zdobyłam tworząc dla samej siebie Oso­bisty Mod­el Biz­ne­sowy. Zmienił on całkowicie moje pode­jś­cie do zarządza­nia włas­ną sferą zawodową i doprowadz­ił do osią­ga­nia zamier­zonych celów.

Głęboko wierzę, że również Tobie może pomóc, jeśli tylko zechcesz poświę­cić na to swój czas i prawdzi­wie zaan­gażować się w tworze­nie Oso­bis­tego Mod­elu Biznesowego.

Dar­mowe webi­na­ry będą odby­wały się cyk­licznie min­i­mum dwa razy w tygod­niu. Będziesz mógł/mogła obe­jrzeć również nagrany webi­nar na stron­ie www.bmyploska.pl

Więcej infor­ma­cji o webi­na­rze zna­jdziesz tutaj: www.bmypolska.pl