Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Trzy darmowe video szkolenia dla Ciebie | Elżbieta Kluska-Łabuz

Mam dla Ciebie trzy dar­mowe video szkole­nia z cyklu:

“Jak osią­gać cele i real­i­zować marzenia oraz budować życie jakiego prag­niesz — w opar­ciu o strate­gie poparte dowoda­mi naukowymi”

radosni ludzie

Prowad­zone przez Pio­tra Łabuza, psy­cholo­gia, coacha i tren­era, wykład­ow­cy aka­demick­iego, prak­ty­ka i eksper­ta w zakre­sie psy­chologii sukce­su, psy­chologii szczęś­cia i głębok­iej zmi­any osobistej.

Aby je otrzy­mać wystar­czy, że pomożesz nam w bada­niu kwes­t­ionar­ius­zowym doty­czą­cym Przeło­mu Połowy Życia. Badanie przez­nac­zone jest dla osób od 30 do 50 lat.

Jest to spec­jal­ny pro­jekt badaw­czy mają­cy na celu scharak­tery­zowanie w jaki sposób współczesne kobi­ety i mężczyźni prze­chodzą przełom połowy życia, z czym się najczęś­ciej mierzą, jakie symp­to­my dostrze­ga­ją oraz jak to przeżywają.

Pro­jekt prowad­zony jest przez zespół dok­toran­tów Szkoły Wyższej Psy­chologii Społecznej w Warszawie.

Badanie przeprowadzane jest metodą kwes­t­ionar­ius­zową i zaj­mu­je ok 10 min. Pole­ga na udzie­le­niu odpowiedzi na każde z pytań, poprzez zaz­nacze­nie pod kwest­ią najbardziej pasu­jącej odpowiedzi. Bada­nia są całkowicie anon­i­mowe a uzyskane odpowiedzi będą anal­i­zowane wyłącznie w zestaw­ieni­ach statystycznych.

W ramach podz­iękowa­nia za wypełnie­nie całego kwes­t­ionar­iusza na ostat­niej stron­ie zna­j­du­je się dla Ciebie spec­jal­ny bonus w postaci dostępu do trzech video szkoleń!! Będziemy Ci bard­zo wdz­ięczni za poświę­cony czas i pomoc!!

Aby wypełnić kwes­t­ionar­iusz wejdź na stronę: http://webankieta.pl/ankieta/wv1c1la8

Bard­zo dziękuję 🙂