Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
28-29 styczeń i 25-26 luty Kurs Podstaw Psychologii | Elżbieta Kluska-Łabuz


Różnice indywidualne

Dlaczego warto wziąć udział w kursie Podstawy Psychologii?

Zal­icze­nie kur­su Pod­stawy Psy­chologii w wymi­arze zdoby­cia 100 pkt. upraw­nia do stara­nia się o cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego. 

Więcej infor­ma­cji o nowych zasadach cer­ty­fikacji i akredy­tacji TUTAJ.

Kurs Pod­stawy Psy­chologii, został stwor­zony z myślą o tym by absol­wen­ci Akademii Coachin­gu Kryzysowego, mogli jeszcze bardziej zgłębić i posz­erzyć swo­ją wiedzę z psy­chologii a dzię­ki temu jeszcze skuteczniej poma­gać swoim klientom. 

Organizacja kursu

Kurs Pod­stawy Psy­chologii, skła­da się z 5 mod­ułów. Każdy mod­uł wprowadza w pod­stawy jed­nego z obszarów psy­chologii, istot­nych dla jeszcze lep­szej pra­cy z osobą w kryzysie.

Każdy mod­uł real­i­zowany jest w formie 1‑dniowego szkole­nia stacjonarnego w mod­elu wykładowo-warsztatowym.

Moż­na wziąć udzi­ał w całym Kur­sie Pod­stawy Psy­chologii (wszys­tkie 5 mod­ułów), bądź wybrać dla siebie określone mod­uły, jeżeli wiedzę z pozostałych już posi­adasz (np. poprzesz udzi­ał w stu­di­ach pody­plo­mowych) i pozy­ty­wnie zdasz z nich egzamin. 

Przebieg Kursu Podstawy Psychologii

.

Moduł 1

Ter­min szkole­nia: 28 sty­czeń 2017 rok (sob­o­ta), godz. 10.00–18.00

Zal­icze­nie mod­ułu następu­je poprzesz udzi­ał w szkole­niu i/lub zdanie tes­tu z wiedzy za który uzysku­je się 20 pkt.

.

Moduł 2
Ter­min szkole­nia: 29 sty­czeń 2017 rok (niedziela), godz. 10.00–18.00

Zal­icze­nie mod­ułu następu­je poprzesz udzi­ał w szkole­niu i/lub zdanie tes­tu z wiedzy za który uzysku­je się 20 pkt.

.

Moduł 3

Ter­min szkole­nia: 25 luty 2017 rok (sob­o­ta), godz. 10.00–18.00

Zal­icze­nie mod­ułu następu­je poprzesz udzi­ał w szkole­niu i/lub zdanie tes­tu z wiedzy za który uzysku­je się 20 pkt.

.

Moduł 4

Ter­min szkole­nia: 26 sty­czeń 2017 rok (niedziela), godz. 10.00–18.00

Zal­icze­nie mod­ułu następu­je poprzesz udzi­ał w szkole­niu i/lub zdanie tes­tu z wiedzy za który uzysku­je się 20 pkt.

.

Moduł V

Ter­min szkole­nia: szkole­nie dostęp­ne on-line

Zal­icze­nie mod­ułu następu­je poprzesz udzi­ał w szkole­niu i/lub zdanie tes­tu z wiedzy za który uzysku­je się 20 pkt.

.

Eksperci prowadzący kurs

p4Piotr Łabuz – psy­cholog (dok­torant Uni­w­er­syte­tu SWPS), cer­ty­fikowany i akredy­towany (PTPT) coach kryzysowy, inter­went kryzysowy z wielo­let­nim doświad­cze­niem. Członek zarzą­du Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­chotrau­ma­to­log­icznego. Prowadzi zaję­cia w zakre­sie coachin­gu kryzysowego na stu­di­ach pody­plo­mowych na Uni­w­er­syte­cie SWPS w Warszawie.

euraxess2_2_2Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz — psy­cholog (dok­torant Uni­w­er­syte­tu SWPS), cer­ty­fikowany i akredy­towany (PTPT) coach kryzysowy, inter­went kryzysowy, spec­jal­izu­je się w pra­cy z klien­ta­mi w kryzysie. Cer­ty­fikowany tren­er biz­ne­su i roz­wo­ju oso­bis­tego z wielo­let­nim doświad­cze­niem w prowadze­niu szkoleń sku­pi­onych wokół tem­aty­ki kryzysu. 

Proces certyfikacji

Każdy uczest­nik szkole­nia otrzy­mu­je zaświad­cze­nie o jego ukończeniu.
WAŻNE!
 
Uczest­ni­cy kur­su mogą przys­tąpić do cer­ty­fikacji na Coacha Kryzysowego, speł­ni­a­jąc określone warunki.

Pełne infor­ma­c­je dot. cer­ty­fikacji zamieszc­zone są tutaj.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

W szkole­niu może wciąć udzi­ał każ­da oso­ba, która chce uzyskać wiedzę z pod­staw psy­chologii. Oso­ba, która chce uzyskać cer­ty­fikat coacha kryzysowego musi zdać stosowne egza­miny i spełnić dodatkowe warun­ki opisane szczegółowo w infor­ma­c­jach doty­czą­cych certyfikacji.

Udzi­ał w poszczegól­nych mod­ułach, skutku­je otrzy­maniem stosownego zaświad­czenia, potwierdza­ją­cy uzyskanie wiedzy z danego mod­ułu (cer­ty­fikaty wydawane są tym osobom, które pozy­ty­wnie prze­jdą pro­ces cer­ty­fikacji i/lub akredytacji).

Miejsce szkolenia

Sale Szkole­niowe Cen­trum Żoliborz
Plac Inwalidów 10, Warszawa 

Terminy

Mod­uł I. 28 sty­czeń 2017 rok (sob­o­ta), godz. 10.00–18.00

Mod­uł II. 29 sty­czeń 2017 rok (niedziela), godz. 10.00–18.00

 

Mod­uł III. 25 luty 2017 rok (sob­o­ta), godz. 10.00–18.00

Mod­uł IV. 26 luty 2017 rok (niedziela), godz. 10.00–18.00

 

Mod­uł V. szkole­nie on-line

 

Wysokość inwestycji

personality

Kurs Pod­stawy Psychologii

5 dni szkoleniowych 

Wartość całego kur­su: 2 850 zł

Wartość poje­dynczych mod­ułów: 570 zł

Oferta specjalna

Możesz również sko­rzys­tać ze spec­jal­nej ofer­ty na którą składa­ją się: 

internetowa akademia

Internetowa Akademia Coachingu Kryzysowego
(dostęp na 12 m‑cy, wartość: 1970 zł) 

+ bonus specjalny

WAGA!!! Bonus spec­jal­ny w postaci “wejś­ciów­ki” na szkole­nie stacjonarne doty­czy wyłącznie podanego poniżej ter­minu, nie wyko­rzys­tanie bonusu powodu­je, że wejś­ciówka przepa­da a nie, że prze­suwa się na kole­jny termin.
ckfot

Bezpłatne wejś­cie na

3 dniowe szkole­nie stacjonarne 
Coach­ing Kryzysowy

 

w dni­ach 25 — 27 listopad 2016 rok

personality

Kurs Pod­stawy Psychologii

5 dni szkoleniowych 
5 mod­ułów psychologii

 wartość: 2 850 zł

 

Płat­ność jed­no­ra­zowa: 4 470 zł

Płat­ność w 10 rat­ach: 10 X 485 zł

.

Płat­noś­ci za wybraną opcję moż­na dokon­ać przelewem na kon­to firmy, w tytule wpisu­jąc: “imię, nazwisko, wybraną opcję”.

Dane do przelewu:

NewIn­sight Elż­bi­eta Kluska-Łabuz

00–140 Warsza­wa, Al. Sol­i­darnoś­ci 115 lok. 

Alior Bank, nr kon­ta: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943