Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
22 marzec 2015 - szkolenie "Podstawy interwencji kryzysowej" | Elżbieta Kluska-Łabuz

PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W dniu 22 mar­ca — w niedzielę — w Warsza­w­ie odbędzie się szkole­nie z “Pod­staw Inter­wencji Kryzysowej” na które gorą­co zapraszam wszys­tkie oso­by, które pracu­ją z drugim człowiekiem który doświad­cza sytu­acji trud­nych i kryzysowych.

10488_banner_700x330

PROGRAM:

Celem pier­wszej częś­ci szkole­nia jest zdoby­cie przez uczest­ników pod­sta­wowej wiedzy na tem­at psy­chologii kryzy­su oraz umiejęt­noś­ci rozpoz­nawa­nia osób w kryzysie.

  • Czym jest kryzys?
  • W jaki sposób rozpoz­nać kryzys?
  • Rodza­je, obszary i źródła kryzysu
  • Sta­dia roz­wo­ju kryzy­su i dynami­ka kryzysu
  • Rodza­je wspar­cia w sytu­acji kryzysowej

Celem drugiej częś­ci szkole­nia jest zdoby­cie przez uczest­ników pod­sta­wowej wiedzy na tem­at prze­biegu inter­wencji kryzysowej oraz umiejęt­noś­ci wyko­rzysty­wa­nia ele­men­tów inter­wencji do pomo­cy i wspar­cia osobom w kryzysie.

  • Omówie­nie kluc­zowych zasad inter­wencji kryzysowej
  • Pod­sta­wowy mod­el prze­biegu inter­wencji kryzysowej
  • Pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie – czego należy się dowiedzieć
  • Kluc­zowe umiejęt­noś­ci wyko­rzysty­wane w inter­wencji kryzysowej
  • Pier­wsze spotkanie oraz planowanie dal­szych działań

KWESTIE ORGANIZACYJNE szkolenia:

PROWADZĄCA: Elż­bi­eta Kluska
TERMIN: 22 mar­ca — w niedzielę — 2015 r
CZAS TRWANIA: 8 h: 9.30 – 17.30
CENA * 450 zł (jeśli zgłosi­cie się Państ­wo przez tą stronę szkole­nia wów­czas otrzy­ma­cie 100 zł rabatu. Cena zajęć wynosić będzie wów­czas 350 zł)
* Cena obe­j­mu­je min. zaświad­cze­nie o ukończe­niu szkole­nia, udzi­ał w szkole­niu, mate­ri­ały szkole­niowe, prz­er­wy kawowe.
GRUPA: Licz­ba uczest­ników to min­i­mum 3 oso­by a mak­si­mum 14
UWAGA:Liczy się kole­jność zgłoszeń.
ZAPISY: interwencja.kryzysowa@interia.pl
tel. 603–445-335

https://www.facebook.com/pages/Szkole­nie-Pod­stawy-inter­wencji-kryzysowe­j/341761539362488?ref=bookmarks