Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Naturalne wsparcie - jak pomagać sobie i bliskim w radzeniu z kryzysami | Elżbieta Kluska-Łabuz

Plakat_wsparcie_11

Zapraszam serdecznie na kole­jne, bezpłatne szkole­nie pod tytułem:

Nat­u­ralne wspar­cie — jak poma­gać sobie i bliskim w radze­niu z kryzysami”

Webi­na­ri­um odbędzie się w najbliższy poniedzi­ałek (21 wrześ­nia) o godzinie 20.00.

Webi­nar, jest skierowany do osób, które nie zaj­mu­ją się zawodowo pracą z drugim człowiekiem a chcą zdobyć wiedzę jak lep­iej radz­ić sobie z trud­noś­ci­a­mi i kryzysa­mi oraz jak lep­iej poma­gać bliskim, którzy doświad­cza­ją kryzysów.

Ten webi­nar, to rodzaj kon­sul­tacji dla osób, które chcą pomóc sobie lub swoim bliskim a czu­ją się niekom­pe­tentne i bezradne wobec takiego zadania.Po nim przes­ta­niesz obaw­iać się kon­tak­tu z osobą będącą w trud­nej sytu­acji oraz pozbędziesz się poczu­cia, że nie umiesz pomóc.

Jak więc widzisz szkole­nie to jest kierowane do bard­zo sze­rok­iego grona osób — niemal każ­da oso­ba w swoim życiu będzie prze­chodz­ić kryzys lub ktoś z jej otoczenia będzie go przechodził.

Z tego też powodu ogrom­na proś­ba z mojej strony — jeżeli w Twoim otocze­niu jest ktoś, komu szkole­nie to mogło­by się przy­dać, to poin­for­muj go o tym webi­na­rze i prześlij mu link do rejestracji.

Link do rejestracji:
https://akademiaeksperta.clickwebinar.com/883471639/registration_required

Ela Klus­ka