Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Jak tworzyć genialne prezentacje multimedialne? | Elżbieta Kluska-Łabuz

Studium Trnererów_02

Odpowiedź na to pytanie usłyszeli uczest­ni­cy Pier­wszego Studi­um Tren­erów, Psy­chologii Biz­ne­su i Coachin­gu w Warszawie.

Bard­zo dzięku­ję za udane, kreaty­wne i inspiru­jące sobot­nie spotkanie.

Szkole­nie “Jak tworzyć genialne prezen­tac­je mulit­medi­alne” w sposób prak­ty­czny pokazu­je uczest­nikom jak tworzyć świetne prezen­tac­je wspier­a­jące ich przekaz w trak­cie szkole­nia. Wszys­tko w opar­ciu o najnowsze świa­towe stan­dardy i zasady oraz wiedzę z zakre­su efek­ty­wnoś­ci przyswa­ja­nia infor­ma­cji pod­czas uczenia się.

Szkole­nie pole­cam każdej oso­bie która chce wzmac­ni­ać swój przekaz w opar­ciu o prezentacje!