n21 n91
n41 n81

Krótkie, 4 godzinne szkole­nie na którym zas­tanaw­ial­iśmy w jaki sposób radz­ić sobie z kryzysa­mi i wyko­rzysty­wać trudne doświad­czenia ze swo­jego życia do włas­nego rozwoju. 

Dzięku­ję uczest­niczkom za zaan­gażowanie, akty­wność, dzie­le­nie się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi, his­to­ri­a­mi, spostrzeżeniami. 

Każde takie spotkanie bard­zo mnie wzbo­ga­ca. Oby takich spotkań więcej i częściej 🙂

Ela Klus­ka