Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Coaching kryzysowy | Elżbieta Kluska-Łabuz

Coaching kryzysowy

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

COACHING KRYZYSOWY i INTERWENCJA KRYZYSOWA 

(umów się na sesję indy­wid­u­al­ną — wypełnij for­mu­la­rz na dole strony)

Sofa_1 Sofa_2 Sofa_3

Czym jest coaching kryzysowy?

Jest to indy­wid­u­al­na for­ma pomo­cy, której celem jest wspar­cie oso­by w odzyska­niu równowa­gi, har­monii, wewnętrznego spoko­ju, energii oraz mocy, utra­conych w wyniku prob­lemów, trud­noś­ci i kryzysów emocjon­al­nych jakich doświadcza.

Posługu­jąc się metaforą, coach­ing kryzysowy moż­na porów­nać do sytu­acji w której zaso­by jaki­mi dys­ponu­je człowiek: ener­gia, zdol­ność pode­j­mowa­nia trafnych decyzji, motywac­ja, pozy­ty­wne nastaw­ie­nie, wiara w siebie, ambic­ja, zdol­noś­ci itd. zosta­ją szczel­nie zamknięte a klucz do nich zgu­biony. Jest to sytu­ac­ja w której wewnętrznie, cały czas posi­adamy dane zaso­by jed­nak nie może­my się do nich dostać. A bez zasobów bard­zo trud­no skutecznie radz­ić sobie z trud­ną sytu­acją i real­i­zować swo­je cele. Coach jest po to, by pomóc w odnalezie­niu zagu­bionego klucza (bądź stworze­niu nowego), który poz­woli dostać się do zamknię­tych zasobów, by wyko­rzys­tać je do roz­wo­ju, poszuki­wa­nia opty­mal­nych rozwiązań i real­i­zowa­nia nowej wiz­ji i celów.

Moż­na zatem powiedzieć, że coach­ing kryzysowy jest pro­ce­sem dwu fazowym:

 • W pier­wszej fazie prze­waża­ją ele­men­ty inter­wencji kryzysowej — odzyski­wanie zasobów (bo aby osią­gać jakiekol­wiek cele najpierw musimy mieć na to siły). Pomoc kon­cen­tru­je się zatem na powro­cie do równowa­gi, odzyska­niu energii i mocy.
 • W drugiej fazie odby­wa się coach­ing — wspieranie i towarzysze­nie oso­bie w określa­niu nowej wiz­ji, celu dla siebie, znalezie­niu opty­mal­nych rozwiązań, roz­wo­ju siebie i pozy­ty­wnego wyko­rzysty­wa­nia włas­nych doświadczeń.

Etapy pracy z jakich składa się coaching kryzysowy:

 • Powrót do wewnętrznej równowa­gi, har­monii, spokoju 
 • Odzyskanie mocy, energii i siły
 • Odzyskanie dostępu do zasobów, poradze­nie sobie z destruk­cyjny­mi emocjami
 • Rein­ter­pre­tac­ja zdarzenia/sytuacji, nadanie jej nowego znacznie i zrozu­mie­nie jej w nowy sposób
 • Naucze­nie nowych strategii/nawyków, które mają pomóc w poradze­niu sobie z trudnością
 • Wyz­nacze­nie nowych celów i roz­wo­jowej wizji
 • Wypra­cow­anie strate­gii osią­ga­nia celu w sposób optymalny

Komu pomagam?

Pracu­ję z osoba­mi, które doświad­cza­ją różnego rodza­jów kryzysów i trudności:

 • Kryzysy u podłoża których leży chron­iczny stres (dłu­gotr­wale odd­zi­ału­jące stre­so­ry, lub różnorodne sytu­acje kryzysowe które zaczy­na­ją nakładać się na siebie)
 • Kryzys związany z wypale­niem zawodowym, utratą pra­cy lub chę­cią doko­na­nia zmi­an zawodowych
 • Kryzys w relacjach/związku/rodzinie (np. rozs­tanie, kon­flikt, chęć znalezienia part­nera, rozwód)
 • Kryzys w obliczu choro­by swo­jej lub oso­by bliskiej
 • Kryzys po stra­cie oso­by znaczącej
 • Kryzys tożsamoś­ci (trud­ność w określe­niu jakie są moje cele, czego chcę od życia, trud­noś­ci w znalezie­niu dla siebie nowej roli np. w związku z końcem studiów)
 • Kryzys egzys­tenc­jal­ny (związany z lękiem przed śmier­cią, samot­noś­cią, brakiem poczu­cia sen­su życia)
 • Kryzys związany z przełomem połowy życia (np. poszuki­wanie sen­su życia, nowych celów i planów na przyszłość)

W czym mogę pomóc?

 • W znalezie­niu opty­mal­nych możli­wych rozwiązań i strate­gii by poradz­ić sobie z trudnością
 • W opra­cow­a­nia nowych strate­gii radzenia sobie i odzyska­nia zasobów.
 • W powro­cie do har­monii, odzyska­niu energii i motywacji do pra­cy i życia – jeśli czu­jesz się wypalony/a zawodowo i/lub życiowo.
 • W nauce zarządza­nia włas­ną energią, by mieć chę­ci i motywację do działania.
 • W doko­na­niu istot­nych zmi­an w swoim życiu zawodowym (zmi­any w obec­nej pra­cy, znalezie­nie innej, rozpoczę­cie zupełnie nowej kari­ery, znalezie­nie swo­jego powołania).
 • W doko­na­niu istot­nych zmi­an w życiu pry­wat­nym (np. znalezie­nie part­nera życiowego).
 • W sta­niu się bardziej asertywnym/ą w relac­jach z inny­mi ludź­mi oraz naucze­niu się budowa­nia zdrowych granic.
 • W naw­iąza­niu lep­szego kon­tak­tu ze sobą i swoi­mi emocjami.

Korzyści z udziału:

Pier­wsze spotkanie ma charak­ter kon­sul­tacji. Jest to szansa dla nas na poz­nanie się i doświad­cze­nie, czy wspól­na pra­ca będzie nam odpowiadać. Wtedy również diag­nozu­je z czym przy­chodzisz i czy jestem odpowied­nią osobą, która może Ci pomóc. Również Ty masz szan­sę świadomie zade­cy­dować czy tego typu współpra­ca Ci odpowia­da. Na pier­wszym spotka­niu opowiadam jak wyglą­da i na czym pole­ga coach­ing kryzysowy oraz odpowiadam na wszys­tkie Two­je pyta­nia, tak byś mógł pod­jąć decyzję posi­ada­jąc całkow­itą jas­ność jak miało­by to wyglą­dać. Jeżeli okaże się z jak­iś powodów że nie będziemy kon­tyn­uować współpra­cy, to nie pozostaw­iam Cię samego, zawsze otrzy­mu­jesz ode mnie infor­ma­c­je, co dalej zro­bić i do kogo innego się zgłosić. W efek­cie, zawsze otrzy­mu­jesz pomoc.

Miejsce spotkań:

Inspi­ra­tion Space
ul. Karo­la Kurpińskiego 55B02–733 Warsza­wa (Mokotów, obok metra Służew)

Poznaj: ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Umów się na pierwsze spotkanie:

  Imię i nazwisko (wyma­gane)

  Adres email (wyma­gane)

  Tem­at

  Treść wiado­moś­ci

  ——————————————–