Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kurs on-line | Elżbieta Kluska-Łabuz

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™

Metoda Stop Stres 4S

Osiem warsz­tatów on-line bazu­ją­cych na wynikach najnowszych badań psychologicznych

Meto­da, dzię­ki której zami­ast wal­czyć ze stre­sem, zamienisz go w pozy­ty­wne doświad­cze­nie będące dla Ciebie źródłem cen­nej energii i motywacji

Czym jest metoda Stop Stres 4S

To autors­ka meto­da zarządza­nia stre­sem opra­cow­ana przez dr Elż­bi­etę Kluskę-Łabuz na pod­staw­ie wyników najnowszych badań naukowych oraz włas­nych prze­myśleń wynie­sionych z pra­cy z osoba­mi, które doświad­cza­ły w swoim życiu nad­miernego stre­su i napięcia.

Dzię­ki tej metodzie prze­jdziesz krok po kroku przez pro­ces zmi­any myśle­nia o stre­sie oraz nabędziesz nowych umiejęt­noś­ci, dzię­ki którym stres nie będzie wywoły­wał u Ciebie negaty­wnych doz­nań, a wspier­ał Cię w real­iza­cji Twoich planów i celów!

Zrozu­miesz, w jaki sposób stres jest pow­iązany z sensem życia i  dlaczego pró­by jego unika­nia są z góry skazane na porażkę

Przeanal­izu­jesz swój styl życia by wye­lim­i­nować nieis­totne i zbędne bodźce stre­so­genne 

v

Zmienisz swój styl myśle­nia (tzw. mind­set) o stre­sie tak by Cię wspier­ał w dzi­ała­ni­ach a nie sabotował je

Nauczysz się panować nad nawyka­mi myślowy­mi tj. zamartwian­ie, które wywołu­ją negaty­wne reakc­je towarzyszące stresowi

Rozwiniesz umiejęt­ność wyko­rzysty­wa­nia zdol­noś­ci do samoreg­u­lacji, by skuteczni ksz­tał­tować nowe nawy­ki oraz dokon­ać pożą­danych zmi­an w sobie

Uzu­pełnisz swo­ją ”skrzynkę z zasoba­mi” o zestaw nowych tech­nik opar­tych na bada­ni­ach naukowych, które pozwala­ją zapanować nad stresem

W ramach kursu otrzymujesz:

12 miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej

8 warsztatów on-line w formie zapisu vod

16 godzin nagrań warsztatów

8 zeszytów ćwiczeń do samodzielnego wydruku

Czego konkretnie dowiesz się z warsztatów on-line

Część I.

Sens życia/Styl życia

1 spotkanie (2h nagra­nia vod)

2 spotkanie (2h nagra­nia vod)

 

Dwa pier­wsze spotka­nia będą poświę­cone sen­sowi życia i temu, w jaki sposób jest on bezpośred­nio pow­iązany z przeży­waniem przez nas stresu.

Okazu­je się bowiem, że życie sen­sowne, to życie stre­su­jące. Bada­nia pokazu­ją, że oso­by, które są przeko­nane, że ich życie ma sens częś­ciej się martwią i doświad­cza­ją więcej stre­su niż ludzie, którym trud­niej jest dostrzec sens w życiu.

Oznacza to, że stres jest nat­u­ral­nym skutkiem ubocznym dąże­nia do trud­nych, ale ważnych dla nas celów.

Nie oznacza to jed­nak, że bard­zo sil­na pres­ja ma zawsze sens. Warto za pomocą odpowied­nich narzędzi przyjrzeć się swo­je­mu obec­ne­mu życiu(stylowi życia) i zas­tanow­ić się, czy to, czym obec­nie się stre­su­jesz jest ważne i czy powin­no Ci na tym w ogóle zależeć.

Pod­czas dwóch pier­wszych warsz­tatów skupimy się więc na tym, abyś w końcu odkrył, na czym naprawdę zależy Ci w życiu oraz przes­tał niepotrzeb­nie się prze­j­mować rzecza­mi nieistotnymi.

Część II.

Sposób myślenia

3 spotkanie (2h nagra­nia vod)

4 spotkanie (2h nagra­nia vod)

 

W trak­cie drugiej częś­ci naszych warsz­tatów, gdy będziesz już wiedzi­ał, co jest dla Ciebie naprawdę ważne zajmiemy się zmi­aną Two­jego sposobu myśle­nia o stresie.

Musisz bowiem wiedzieć, że według najnowszych badań to nie sam stres ma zabójczy wpływ na ludzi, ale kom­bi­nac­ja dużej iloś­ci stre­su i przeko­nanie o tym, że jest on szkodliwy!

Inny­mi słowy, to czy stres będzie dla Ciebie szkodli­wy i wiązał się z wielo­ma negaty­wny­mi doz­na­ni­a­mi w głównej mierze zależy od tego, czy uważasz go za coś złego.

Co więcej, zmieni­a­jąc swój mindset(przekonania) na właś­ci­wy, jesteś w stanie doprowadz­ić do sytu­acji, w której reakc­ja stre­sowa będzie robić dokład­nie to, do czego została stwor­zona — czyli wspier­ała Cię w radze­niu sobie z wyzwa­ni­a­mi i bodź­ca­mi stresogennymi.

W trak­cie drugiej częś­ci warsz­tatów pokażę Ci więc, w jaki sposób możesz spraw­ić, aby jeden z Twoich najwięk­szych oraz najs­traszniejszych wrogów stanął u Two­jego boku i poma­gał Ci, zami­ast cią­gle sabotować Two­je działania.

Część III.

Samoregulacja

5 spotkanie (2h nagra­nia vod)

6 spotkanie (2h nagra­nia vod)

 

Pod­czas trze­ciej częś­ci warsz­tatów zajmiemy się poję­ciem samoregulacji. 

Częs­to bowiem zdarza się, że nie wiedząc w jaki sposób nad sobą pra­cow­ać i dokony­wać zmi­an — za równo w sobie jak i w naszym życiu — tkwimy w tym co jest, mimo iż kom­plet­nie nam to nie odpowia­da i wiąże się ze stresem.

Zdol­ność do samoreg­u­lacji, to umiejęt­ność uruchami­a­nia ogrom­nej, wewnętrznej siły, która pozwala Ci świadomie zapanować nad swoi­mi myśla­mi, emoc­ja­mi i reakcjami.

Opanowanie tej umiejęt­noś­ci daje więc nam możli­wość do świadomego ksz­tał­towa­nia swo­jego życia zami­ast wiecznego życia na autopilocie.

Jest ona również o tyle waż­na, że umożli­wia nam wprowadze­nie niezbęd­nych zmi­an pozwala­ją­cych na jeszcze lep­sze radze­nie sobie ze stresem.

Część IV.

Skrzynka z zasobami

7 spotkanie (2h nagra­nia vod)

8 spotkanie (2h nagra­nia vod)

 

Oprócz zmi­any sposobu myśle­nia o stre­sie oraz rozwi­ja­niu zdol­noś­ci do samoreg­u­lacji ważne jest również to, abyśmy zdoby­wali nowe zaso­by poma­ga­jące nam w odbu­dowywa­niu naszej energii mentalnej.

Stres moż­na przek­sz­tał­cić w zjawisko wspier­a­jące nas w real­iza­cji naszych celów, ale wciąż ważne jest to, aby dbać o higienę naszego zdrowia psychicznego.

W trak­cie czwartego warsz­tatu dosta­niesz więc ode mnie narzędzia, dzię­ki którym m.in. nauczysz się obniżać swój poziom pobudzenia czy też szy­bko regen­erować siły po dłuższym okre­sie stre­so­gen­nych sytuacji. 

Im więcej udowod­nionych naukowo strate­gii radzenia sobie ze stre­sem będziesz posi­adał, tym łatwiej będzie Ci zachować spokój nor­mal­nie funkcjonować w trud­nych sytu­ac­jach oraz mniej będą się one odbi­jać na Twoim ogól­nym samopoczuciu.

Największe korzyści z udziału w warsztatach

  • Mniej negaty­wnych doz­nań towarzyszą­cych stresowi

Prze­jdziesz wraz ze mną przez pro­ces, który sprawi, że stres w końcu przes­tanie być Twoim wro­giem sabo­tu­ją­cym na każdym kroku więk­szość Twoich działań!

  • Zde­cy­dowanie więk­sza produktywność

Nauczysz się wyko­rzysty­wać pobudze­nie towarzyszące stre­sowi do tego, aby szy­b­ciej i łatwiej osią­gać swo­je cele, a sytu­acje stre­sowe nie będą pozbaw­iały Cię energii!

  • Więk­sza pewność siebie i spokój

Po oswo­je­niu stre­su zrozu­miesz, że jesteś sobie w stanie poradz­ić w każdej sytu­acji, a to przełoży się na Two­ją więk­szą pewność siebie i odczuwany spokój!

  • Więk­sza satys­fakc­ja z życia

Gdy stres przes­tanie być Twoim wro­giem, zaczniesz pode­j­mować nowe dzi­ała­nia mające przy­bliżyć Cię do Twoich celów i zwięk­szyć Twój kom­fort i satys­fakcję z życia!

Prowadząca

dr Elżbieta Kluska-Łabuz

 

Dok­tor psy­chologii, inter­went kryzysowy i coach kryzysowy. Pasjonat­ka psy­chologii, współtwór­ca mar­ki STRESLY oraz Pozy­ty­wnej Psy­chologii Stre­su. Ekspert z tem­aty­ki stre­su i kryzysu.

Aktu­al­nie wykład­ow­ca na Uni­w­er­sytete­cie SWPS w Sopocie. Na przestrzeni ostat­nich dwóch lat pon­ad 5.000 osób wzięło udzi­ał w jej szkole­ni­ach inter­ne­towych i stacjonarnych. 

Autor­ka kur­su STOP STRES4S™ w którym w sposób kom­plek­sowy pokazu­je jak zmienić swo­je pode­jś­cie do stre­su a tym samym zacząć sobie z nim radz­ić i wyko­rzysty­wać go jako wspar­cie w trud­nych sytuacjach.

Opinie uczest­ników kursu

(…) Dzię­ki wiedzy, jaką zdoby­wam uczest­nicząc w kur­sie dr Elż­bi­ety Klus­ki-Łabuz lep­iej radzę sobie z moi­mi codzi­en­ny­mi wyzwa­ni­a­mi, nabier­am więcej świado­moś­ci i nowych skutecznych nawyków. Dzię­ki temu jestem też coraz  lep­szym Trenerem Biz­ne­su i coachem, ponieważ zauważyłam, że  rozwój tych kom­pe­tencji przekła­da się bezpośred­nio na jakość mojej pra­cy i lep­sze efek­ty poszkole­niowe. Zde­cy­dowanie polecam!!!”

Alek­san­dra Laskowska

(…) Jest to unikalny kurs ze wzglę­du na to, że umożli­wia sięg­nię­cie do źródeł stre­su. Duża ilość bard­zo ciekawych ćwiczeń pozwala na przepra­cow­anie stre­su w oso­bistym kon­tekś­cie. Sam doz­nałem bard­zo  ciekawych wglądów w track­ie pra­cy z ćwiczeni­a­mi. 

Dodam też, że pomi­mo dosyć trud­nego tem­atu z warsz­tatem pracu­je bard­zo przy­jem­nie dzię­ki pro­fesjon­al­ne­mu i  zaan­gażowane­mu prowadze­niu przez Elę Kluske-Łabuz. Pole­cam serdecznie .”

Jacek Flo­rysi­ak

Dla mnie kurs był bard­zo intere­su­ją­cy i przy­dat­ny. Taka wiedza na tem­at stre­su i konkretne narzędzia do jego oswa­ja­nia w dzisiejszych cza­sach jest nieod­zow­na każde­mu bez wzglę­du na wiek i akty­wność produkcyjną.

Poza tym to szkole­nie poz­woliło mi dostrzec wiele innych pro­cesów nie­jawnych, które to uruchami­a­ją się pod­czas takiej pra­cy ze stre­sem i stanow­ią bonus dodatkowy oraz wiele innych cen­nych spostrzeżeń dla mnie i mojej pra­cy.” 

Ewa Piotrkows­ka

Bard­zo dzięku­ję za kurs i wspani­ałe połącze­nie teorii z prak­tyką. Bard­zo ważne są udostęp­nione mate­ri­ały. Nie tylko mogłam odsłuchać ponown­ie nagrań ale też samodziel­nie przepra­cowywać to jeszcze raz i powoli wprowadzam teorię w życie.”

Urszu­la Kochanowska

Ukończyłem kurs Stop Stres 4S. Był super. Przeszedłem wszys­tkie lekc­je i zapisałem chy­ba 30+ stron notatek. To mi się nie zdarza zbyt częs­to. Z wielu inter­ne­towych szkoleń korzys­tam na zasadzie, że „oglą­dam ale nie uczest­niczę”. A w tym przy­pad­ku było zupełnie inaczej.”

Woj­ciech Murzyn

Ile wynosi inwestycja

W ramach kursu Stop Stres 4S™, otrzymujesz:

Dostęp do nagrań ze wszys­t­kich 8 warsz­tatów na okres 12 miesięcy

Wartość: 1576zł

8 zeszytów ćwiczeń do samodziel­nego wydrukowa­nia do każdego warsztatu

Wartość: 400zł

Cena promocyjna 597 zł

Bonus specjalny o wartości 970zł

STOP STRES — Strategie Indywidualne”

W skład bon­su wchodzą:

  • Dostęp do 4 częś­ciu krusu on-line “Stop Stres — Stratege Indy­wid­u­alne” o łącznej dłu­goś­ci 5 godzin
  • 4 testy psy­cho­log­iczne do wypełnienia i poz­na­nia między inny­mi swo­jego sty­lu emocjonalnego

Dzię­ki nagran­iom szkole­nia “STOP STRES — Strate­gie Indy­wid­u­alne” i testom psy­cho­log­icznym stworzysz własne strate­gie radzenia sobie ze stre­sem w opar­ciu o Twój indy­wid­u­al­ny sposób reakcji na stres, czyli Twój styl emocjonalny.

Szkole­nie to będzie dla Ciebie fan­tasty­cznym rozsz­erze­niem wiedzy z 4 częś­ci naszych warsz­tatów, w których będziemy zaj­mować się strate­gia­mi radzenia sobie ze stresem.

Pod­sumowu­jąc, w ramach kur­su otrzymujesz:

Dostęp do nagrań ze wszys­t­kich 8 warsz­tatów na okres 12 miesięcy

Wartość: 1576zł

Dostęp do nagrań kur­su Stop Stres — Strate­gie Indywidualne

Wartość: 790 zł

8 zeszytów ćwiczeń do samodziel­nego wydrukowania

Wartość: 400zł

4 testy psy­cho­log­iczne m.in do poz­na­nia swo­jego sty­lu emocjonalnego

Wartość: 200zł

90 dniowa gwarancja satysfakcji!

Warsz­taty online “STOP STRES4S” są objęte 90-dniową gwarancją satys­fakcji. Oznacza to, że jeżeli po zapoz­na­niu się z nagra­ni­a­mi oraz wyko­na­niu wszys­t­kich zadań nie poczu­jesz znaczącej różni­cy w radze­niu sobie ze stre­sem, to wystar­czy, że wyślesz do mnie maila wraz ze zdję­ci­a­mi wyko­nanych ćwiczeń, a ja zwrócę Ci całą sumę pieniędzy. Mogę poz­wolić sobie na taką gwarancję, ponieważ doskonale zda­je sobie sprawę z jego skuteczności.

Cena promocyjna 597 zł