Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Polityka prywatności i nota prawna | Elżbieta Kluska-Łabuz

Polityka prywatności i nota prawna

Poli­ty­ka Prywatności

Korzys­ta­jąc w jakiejkol­wiek formie z ser­wisu Elż­bi­eta Klus­ka akcep­tu­jesz zasady zawarte w niniejszej Poli­tyce Prywatności.

Fir­ma Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight z siedz­ibą w Warsza­w­ie 00–140, przy ul. Al. Sol­i­darnoś­ci 115 / 2, numer iden­ty­fikacji podatkowej NIP: 6811991246, będąc wydaw­cą ser­wisów, biule­tynów i właś­ci­cielem stron http://www.elzbietakluska.pl zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadza­nia zmi­an w Poli­tyce Pry­wat­noś­ci. Każdego użytkown­i­ka ser­wisu Elż­bi­eta Klus­ka obow­iązu­je aktu­al­na Poli­ty­ka Pry­wat­noś­ci zna­j­du­ją­ca się pod domeną http://www.elzbietakluska.pl

Jakiekol­wiek wprowadzane w przyszłoś­ci do Poli­ty­ki Pry­wat­noś­ci zmi­any nie wpły­wa­ją na pod­sta­wową zasadę: Fir­ma Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight nie sprzeda­je i nie udostęp­nia osobom trzec­im danych per­son­al­nych czy adresowych klien­tów ani użytkown­ików swoich ser­wisów i czasopism.

W przy­pad­ku braku zgody z niniejszą Poli­tyką Pry­wat­noś­ci prosimy nie odwiedzać ser­wisów, nie prenu­merować biule­tynów oraz nie naby­wać pro­duk­tów i usług ofer­owanych przez Elż­bi­eta Kus­ka — NewInsight

Dane Osobowe

W cza­sie korzys­ta­nia z ser­wisów należą­cych do Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight moż­na zostać popros­zonym o podanie niek­tórych swoich danych osobowych poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza lub w inny sposób.

Dane, o które moż­na zostać pros­zonym, to imię i nazwisko, adres kore­spon­den­cyjny, adres zamieszka­nia, adres e‑mail, numer tele­fonu. W przy­pad­ku rejes­tracji w Pro­gramie Part­ner­skim mogą być wyma­gane dodatkowe dane potrzeb­ne do zapłaty wyna­grodzenia i wys­taw­ienia rachunku do umowy o dzieło takie jak Numer Iden­ty­fikacji Podatkowej (NIP) i dane właś­ci­wego urzę­du skarbowego.

Wyma­gane są tylko niezbędne dane. Niepo­danie wyma­ganych danych uniemożli­wi zare­je­strowanie się lub złoże­nie zamówienia.

Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight gwaran­tu­je zachowanie poufnoś­ci danych osobowych podawanych przez Użytkown­ików danych zgod­nie z wymoga­mi ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszy­mi zmianami).

Sub­skrypc­ja bezpłat­nych biuletynów

Zaprenu­merowanie elek­tron­icznych i bezpłat­nych biule­tynów należą­cych do Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight wyma­ga poda­nia w odpowied­nim for­mu­la­rzu swo­jego imienia i adresu e‑mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailin­gowej. Adres e‑mail jest niezbęd­ny do tego, aby moż­na było wysłać dane­mu czytel­nikowi biule­tyn. Imię pozwala Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight zwracać się do czytel­ników po imieniu.

Nieza­powiedziane wiadomości

Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight zas­trze­ga sobie pra­wo do wysyła­nia nieza­powiedzianych wiado­moś­ci osobom, których dane kon­tak­towe posi­a­da i które zgodz­iły się z Poli­tyką Prywatności.

Pod poję­ciem nieza­powiedzianych wiado­moś­ci rozu­mie się infor­ma­c­je odnoszące się bezpośred­nio do wszys­t­kich dzi­ałań, usług lub pro­duk­tów Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight w szczegól­noś­ci: zmi­any, wewnętrzne pro­moc­je, niekomer­cyjne listy (np. życzenia), a także infor­ma­c­je komer­cyjne związane z pod­mio­ta­mi trzec­i­mi, z zas­trzeże­niem, iż nie posi­ada­ją one wglą­du do żad­nych danych Użytkowników.

Ciastecz­ka

Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight w swoim ser­wisie wyko­rzys­tu­je ciastecz­ka, zwane dalej plika­mi cookie.

Cook­ies to małe pli­ki tek­stowe zapisy­wane na kom­put­erze użytkown­i­ka lub innym urządze­niu mobil­nym, w cza­sie korzys­ta­nia przez niego z ser­wisów inter­ne­towych. Pli­ki te służą m.in. korzys­ta­niu z różnych funkcji przewidzianych na danej stron­ie inter­ne­towej lub potwierdze­niu, że dany użytkown­ik widzi­ał określone treś­ci z danej wit­ryny internetowej.

W ser­wisach Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są, aby zapewnić:

 • utrzy­manie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożli­wie­nie auto­ryza­cji z wyko­rzys­taniem ser­wisu logowania
 • zapisanie infor­ma­cji pozwala­jącej na anon­i­mowe zal­o­gowanie użytkownika;
 • zapisanie infor­ma­cji niezbęd­nych do dzi­ała­nia sklepu internetowego
 • przy­wróce­nie ostat­nio odwiedzanego widoku przy następ­nym zal­o­gowa­niu do produktu;
 • zapamię­tanie wyboru użytkown­i­ka w kwestii zaprzes­ta­nia wyświ­et­la­nia wybranego komu­nikatu lub wyświ­etle­nia go określoną liczbę razy;
 • przy­wróce­nie sesji użytkownika
 • zapamię­tanie ostat­nio wybranej kat­e­gorii w produkcie;
 • sprawdze­nie czy zapis do plików cook­ies funkcjonu­je prawidłowo;
 • umożli­wie­nie automaty­cznego zal­o­gowa­nia do pro­duk­tu (opc­ja „zapamię­taj mnie”);
 • dopa­sowanie zawartoś­ci pro­duk­tów do pref­er­encji użytkowników;
 • ustaw­ie­nie prefer­owanego języ­ka, rozmi­aru czcion­ki i innych tego typu właś­ci­woś­ci ułatwia­ją­cych pracę z serwisem;
 • przy­wróce­nie ostat­niego wyniku wyszuki­wa­nia w produkcie;
 • wyświ­etle­nie ostat­nio przeglą­danych pro­duk­tów w sklepie internetowym;
 • wyświ­etle­nie ostat­nio wybranego para­metru sortowania.

Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight korzys­ta też z usług pod­miotów trze­ci­ch, których lista stale zmienia się, a które wyko­rzys­tu­ją pli­ki cook­ies w następu­ją­cych celach:

 • mon­i­torowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anon­i­mowych, zbior­czych statystyk, które pozwala­ją nam zrozu­mieć, w jaki sposób użytkown­i­cy korzys­ta­ją z naszej strony inter­ne­towej i umożli­wia­ją nam ciągłe doskonale­nie naszych produktów;
 • usta­lanie licz­by anon­i­mowych użytkown­ików naszych stron WWW.
 • kon­trolowanie jak częs­to pokazy­wana jest użytkown­ikom wybrana treść;
 • kon­trolowanie jak częs­to użytkown­i­cy wybier­a­ją daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wyko­rzys­tanie narzędzia do komunikacji;
 • inte­grac­ja z por­ta­la­mi społecznościowymi;

Wśród pod­miotów tych w dacie sporządzenia niniejszego doku­men­tu zaliczamy:

 • Google Ana­lyt­ics (więcej infor­ma­cji oraz dodatek do przeglą­dar­ki bloku­ją­cy Google Ana­lyt­ics: tools.google.com);
 • Face­book (więcej infor­ma­cji na stron­ie: www.facebook.com).

Jed­nocześnie infor­mu­je­my również, iż niek­tóre ele­men­ty ser­wisów Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight obsługu­ją zewnętrzni reklam­odaw­cy umieszcza­ją­cy reklamy. Zawartoś­ci pochodzące od zewnętrznych dostaw­ców, mogą zaw­ier­ać pli­ki cook­ies innych pod­miotów, w związku z czym zale­ca się aby Użytkown­ik zapoz­nał się z zasada­mi wyko­rzysty­wa­nia tych plików cook­ies do obsłu­gi wit­ryn inter­ne­towych przez tych dostaw­ców zewnętrznych.

Użytkown­ik może zarządzać plika­mi cook­ies wyko­rzysty­wany­mi przez Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight lub przez jakichkol­wiek innych zewnętrznych dostaw­ców, zmieni­a­jąc ustaw­ienia swo­jej przeglą­dar­ki internetowej.

Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight zas­trze­ga jed­nocześnie, że po odrzuce­niu plików cook­ies niek­tóre funkc­je ofer­owane przez nasze ser­wisy mogą nie dzi­ałać praw­idłowo, a nawet w niek­tórych przy­pad­kach wiąże się to z całkow­itym uniemożli­wie­niem korzys­ta­nia z wybranego produktu.

Pra­wo do wglą­du, popraw­ienia i usunię­cia infor­ma­cji o użytkowniku

Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight udostęp­ni każde­mu użytkown­ikowi na jego żądanie wglą­du do jego danych. Każdy z użytkown­ików w dowol­nym momen­cie może mody­fikować lub usunąć posi­adane przez Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight jego dane osobowe, za pośred­nictwem wiado­moś­ci pocz­ty elek­tron­icznej na adres kontakt@elzbietakluska.pl

W przy­pad­ku, gdy­by użytkown­ik uznał takie rozwiązanie za niewystar­cza­jące, może zwró­cić się pisem­nie do Elż­bi­eta Kus­ka — NewIn­sight w Warsza­w­ie 00–140, przy Al. Sol­i­darnoś­ci 115 /2