Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Umów wizytę | Elżbieta Kluska-Łabuz

Umów wizytę

Aby umówić wizytę skorzystaj z poniższego kalendarza

Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz — ZnanyLekarz.pl

Miejsce spotkania indywiudalnych

Aktu­al­nie ses­je indy­wid­u­alne odby­wa­ją się w formie on-line na spec­jal­nej plat­formie gdzie moż­na się usłyszeć i zobaczyć

Adres e‑mail

kontakt@iptk.pl

Tel.: 731 075 477

 

Komu pomagam?
Pracu­ję z kobi­eta­mi, które doświad­cza­ją różnego rodza­jów stresów, kryzysów i trud­noś­ci, takich jak:
• Nad­mierne obciąże­nie stre­sem, w tym również chron­icznym (dłu­gotr­wale odd­zi­ału­ją­cy stres)
• Stres wynika­ją­cy ze zmi­an życiowych
• Kryzysy wynika­jące z wypale­nia zawodowego, kon­flik­tu w pra­cy, poczu­cia przytłoczenia obow­iązka­mi zawodowy­mi, dylematów decyzyjnych związanych ze zmi­aną pra­cy
• Kryzysy w relacjach/związku/rodzinie (np. kon­flikt)
• Kryzysy związane z roz­wo­dem (rozważanie decyzji o roz­wodzie, mierze­nie się z rozpoczę­tym pro­ce­sem roz­wodu i pró­by odnalezienia w tej nowej sytu­acji)
• Kryzys w obliczu choro­by swo­jej lub oso­by bliskiej
• Kryzys tożsamoś­ci (trud­ność w określe­niu swoich celów, trud­noś­ci w znalezie­niu dla siebie nowej roli np. w związku z nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka)
• Kryzys egzys­tenc­jal­ny (np. związany z lękiem przed samot­noś­cią, brakiem poczu­cia sen­su życia, wewnętrzne dylematy decyzyjne)
• Kryzys związany z przełomem połowy życia (np. poszuki­wanie sen­su życia, nowych celów i planów na przyszłość, chęć doko­na­nia zmi­an życiowych)

W czym mogę pomóc?
• W znalezie­niu opty­mal­nych możli­wych rozwiązań i strate­gii by poradz­ić sobie z trud­noś­cią
• W opra­cow­a­nia nowych strate­gii radzenia sobie i odzyska­nia zasobów
• W powro­cie do har­monii, odzyska­niu energii i motywacji do pra­cy i życia – jeśli czu­jesz się wypalona zawodowo i/lub życiowo
• W nauce zarządza­nia włas­ną energią, by mieć chę­ci i motywację do dzi­ała­nia
• W doko­na­niu istot­nych zmi­an w swoim życiu zawodowym (zmi­any w obec­nej pra­cy, znalezie­nie innej, rozpoczę­cie zupełnie nowej kari­ery, znalezie­nie swo­jego powoła­nia)
• W doko­na­niu istot­nych zmi­an w życiu pry­wat­nym
• W sta­niu się bardziej aser­ty­wną w relac­jach z inny­mi ludź­mi oraz naucze­niu się budowa­nia zdrowych granic
• W naw­iąza­niu lep­szego kon­tak­tu ze sobą i swoi­mi emoc­ja­mi
• Wykonu­ję również diag­nos­tykę psy­cho­log­iczną (testy psy­cho­log­iczne wraz z ich interpretacją)

Jak wyglą­da pier­wsze spotkanie?
Pier­wsze spotkanie ma charak­ter kon­sul­tacji. Jest to szansa dla nas na poz­nanie się i doświad­cze­nie, czy wspól­na pra­ca będzie nam odpowiadać. Wtedy przede wszys­tkim jest czas na to bym wysłuchała czego potrze­bu­jesz i zapro­ponowała najbardziej odpowied­ną for­mę pra­cy. Również Ty masz szan­sę zadać mi pyta­nia i świadomie zade­cy­dować czy tego typu współpra­ca Ci odpowia­da. Jeżeli okaże się z jak­iś powodów, że nie będziemy kon­tyn­uować współpra­cy, to nie pozostaw­iam Cię samej, zawsze otrzy­mu­jesz ode mnie infor­ma­c­je, co dalej zro­bić i do kogo innego się zgłosić. W efek­cie, zawsze otrzy­mu­jesz pomoc.