Droga do sukcesu według ‘Quest’

Osią­ganie sukce­su wyma­ga nieustan­nej pra­cy nad włas­nym rozwojem. Każ­da z Was, która dąży do osiąg­nię­cia swoich celów, do sukcesów, roz­wo­ju zawodowego i oso­bis­tego oraz równowa­gi w życiu, koniecznie powin­na zapoz­nać się z eta­pa­mi...