Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Szkolenie internetowe "Emocje w kryzysie - jak z nimi pracować" | Elżbieta Kluska-Łabuz

Emocjewkryzysie

Zapraszam Was bard­zo gorą­co na kole­jne, BEZPŁATNE szkole­nie inter­ne­towe pt: „Emoc­je w kryzysie – jak z nimi pra­cow­ać?”, które odbędzie się już 19 październi­ka (poniedzi­ałek) o godzinie 20.00

Link do rejes­tracji: w1.coachingkryzysowy.pl/pazdzierniklp2

Ze szkole­nia:
-> Dowiesz się, dlaczego emoc­je prze­j­mu­ją kon­trolę w kryzysie.
-> Odkry­jesz, co takiego dzieje się na poziomie neu­ro­bi­ologii emocji.
-> Poz­nasz różne stany emocjon­alne, jakich mogą doświad­czać klien­ci w kryzysie oraz jaką funkcję pełnią określone emocje.
-> Nauczysz się określać pro­fil emocjon­al­nego funkcjonowa­nia Two­jego klien­ta oraz dowiesz się, jak pra­cow­ać z nim nad powrotem do równowa­gi emocjonalnej.
-> Będziesz miał okazję do zadawa­nia pytań pod­czas sesji „Pytań i Odpowiedzi”.

Elż­bi­eta Kluska