Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
15 - 17 czerwca, szkolenie: Coaching Kryzysowy | Elżbieta Kluska-Łabuz

ckfot

 

Dzisiejsze cza­sy spraw­ia­ją, iż do coachów coraz częś­ciej zgłasza­ją się oso­by będące w stanie kryzy­su emocjon­al­nego (oce­nia się, że pon­ad 50% klien­tów chcą­cych korzys­tać z coachin­gu, to klien­ci w kryzysie!!!)

Nieste­ty, zde­cy­dowana więk­szość coachów (w tym także psy­chologów) nie jest przy­go­towana do pra­cy z takim klien­tem, trak­tu­jąc go jak typowego klien­ta gotowego do wejś­cia w pro­ces coachingu.

Powodu­je to nie tylko brak postępów w pra­cy, ale częs­to zniechęce­nie klien­tów wynika­jące z braku oczeki­wanych rezul­tatów lub nawet pogorszenia stanu.

To wszys­tko spraw­ia, iż pojaw­ia się coraz sil­niejsza potrze­ba funkcjonowa­nia na rynku coachów wyposażonych w wiedzę z zakre­su psy­chologii kryzysu.

Szkole­nie „Coach­ing kryzysowy” (Cri­sis Coach­ing Essen­tials) jest odpowiedz­ią na tą właśnie potrzebę.

15 — 17 czer­w­ca 2015 r w Warszawie

Szczegółowe infor­ma­c­je o szkole­niu zna­jdziesz TUTAJ