Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Przyszłość leży w rękach kompetentnych Ekspertów | Elżbieta Kluska-Łabuz

Przyszłość leży w rękach tych, którzy są świet­ni w tym czym się zaj­mu­ją. Tych, którzy posi­ada­ją wysok­ie kom­pe­tenc­je i są ambit­ni. Nie ma co do tego żad­nej wąt­pli­woś­ci. Na rynku, nieustan­nie rodzi się tyle nowych dziedzin, że tylko wąs­ka spec­jal­iza­c­ja pozwala na to, by stać się wysok­iej klasy Ekspertem.

Być może Ty sam zas­tanaw­iasz się co zro­bić, by utrzy­mać lub pod­nieść poziom swoich kom­pe­tencji? Co zro­bić by nie zostać w tyle?

Rozwiązanie jest proste. Jeśli chcesz żeby Ci się powiodło (chcesz być w czołów­ce) – nieustan­nie pod­noś swo­je kom­pe­tenc­je!! Zaj­muj się tym, co przynosi rezul­taty i codzi­en­nie pogłębi­aj swo­ją wiedzę.

Praw­da jest taka, że jeśli chcesz więcej zara­bi­ać, to musisz też więcej umieć, przyswa­jać nowe infor­ma­c­je, pomysły i umiejęt­noś­ci, które mogą być przy­datne w Two­jej pracy.

Wiedza to potę­ga, która otwiera wiele drzwi. Oczy­wiś­cie mówimy tu o wiedzy przy­dat­nej, prak­ty­cznej którą moż­na przełożyć na konkretne dzi­ała­nia i efekt.

To, co chce­my Ci dzisi­aj zarekomen­dować, aby pogłębić i posz­erzyć posi­adaną wiedzę jest proste i oczy­wiste, jed­nak nieste­ty częs­to pomi­jane CZYTANIE.

Przy czym kluczem nie jest samo czy­tanie – lecz czy­tanie tego, co właś­ci­we i robi­e­nie tego w sposób efektywny.

Oto kil­ka rad dla Ciebie:

 • Wybier­aj te pozy­c­je, które są pisane przez oso­by dzi­ała­jące w swo­jej dziedzinie. Niech to będą książ­ki Ekspertów, spec­jal­istów, którzy oprócz wiedzy teo­re­ty­cznej posi­ada­ją również wiedzę prak­ty­czną będącą wynikiem codzi­en­nej ciężkiej pra­cy na danym polu.
 • Pomyśl tylko, za cenę książ­ki możesz nabyć wiedzę oraz zbiór wypra­cow­anych i sprawd­zonych pomysłów, które ktoś gro­madz­ił przez wiele lat swo­jego życia.
 • Praw­da jest taka, że każdy prob­lem już kiedyś był rozwiązany. Jeśli masz zatem z czymś trud­ność, to szukaj aż w końcu do tego dotrzesz. Jeśli jak­iś zapro­ponowany pomysł może Ci pomóc to dlaczego miałbyś nie sko­rzys­tać – prze­cież zaoszczędzi Ci to wiele cza­su, pomyłek  i wydatków.
 • Kupuj książ­ki a nie wypoży­czaj. Niech one są Two­ją włas­noś­cią. Gdy czy­tasz pod­kreślaj kolorowym fla­mas­trem ważne zda­nia i rób sobie notat­ki na boku. W ten sposób łatwiej będzie Ci wydobyć to, co najistotniejsze.
 • Warto byś nauczył się szy­bko czy­tać. Oczy­wiś­cie jeśli będziesz dużo ćwiczył, to Two­ja umiejęt­ność będzie się polep­szać – w nat­u­ral­ny sposób będziesz czy­tał dużo szy­b­ciej. Jeśli tylko możesz to zapisz się na kurs szy­bkiego czytania.
 • Przed przys­tąpi­e­niem do czy­ta­nia, zapoz­naj się z książką. To znaczy prze­jrzyj notkę o autorze, spisem treś­ci oraz bib­li­ografią. Przew­er­tuj książkę zapoz­na­jąc się z rozdzi­ała­mi i ogól­nym stylem. Jeśli stwierdzisz, że tak książ­ka warta jest przeczy­ta­nia (poświęce­nia Two­jego cza­su) – to zadaj sobie pytanie „Dlaczego?”
 • Pytanie „Dlaczego?” jest bard­zo istotne. Zmusza­sz Cię ono do pomyśle­nia, co ta książ­ka może Ci dać i jak możesz zas­tosować zawartą w niej wiedzę w prak­tyce. Chodzi o to byś ksz­tał­tował w sobie celowe czy­tanie. Znał swój cel i wiedzi­ał po co to robisz?
 • Naucz się czy­tać wybiór­c­zo. Jeśli masz książkę z wiedzą eksper­cką i spec­jal­isty­czną, to nie zawsze musisz czy­tać całą książkę. Być może będzie Cię intere­sowało tylko kil­ka wybranych rozdzi­ałów. Chodzi o to by nie poświę­cać cza­su na coś, co nie będzie Ci do niczego przy­datne i od razu ule­ci z głowy. Lep­iej wybrać konkretne rozdzi­ały i cenić swój czas.
 • Warto byś prenu­merował branżowe cza­sopis­ma. Ponieważ zaw­ier­a­ją one zwięzłe artykuły ze ściśle określonego tem­atu i są najbardziej aktu­alne. Cza­sopis­ma w niek­tórych przy­pad­kach sprawdza­ją się lep­iej niż książki.
 • Jeśli nie wiesz po jakie książ­ki sięgnąć, to pytaj ludzi z danej branży. Wprost zadawaj pytanie co czy­ta­ją i co Ci pole­ca­ją – oszczędzisz w ten sposób swój czas.
 • Wyko­rzys­tuj każdą chwilę by zgłębi­ać wiedzę. Nie zawsze musi to być czy­tanie książ­ki – możesz prze­cież też ich słuchać. Przykład­owo jeśli jedziesz samo­cho­dem, ćwiczysz na siłowni, spaceru­jesz – możesz słuchać audiobooków.

Pod­sumowu­jąc – nigdy nie przestawaj się uczyć, bądź głod­ny wiedzy i infor­ma­cji. Pamię­taj, że Ci ludzie, którzy kupu­ją książ­ki, dogłęb­nie je studi­u­ją, następ­nie sto­su­ją zdobytą wiedzę w prak­tyce – sta­ją się coraz bardziej skuteczni, osią­ga­ją cele i lep­iej zarabiają.