Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Pomoc drugiemu człowiekowi najlepszym sposobem na własne trudności... | Elżbieta Kluska-Łabuz

Poz­na­j­cie grupę cud­ownych seniorów, akty­wnie dzi­ała­ją­cych w Sto­warzysze­niu mali bra­cia Ubogich w Warsza­w­ie. Angażu­ją się oni w pro­jekt “Mobil­ny punk infor­ma­cji dla seniorów” a w skró­cie nazy­wa­ją siebie “mobilka­mi” 🙂 Dzi­ała­ją na rzecz innych seniorów, by ich zak­ty­wiz­ować, poprzez dostar­czanie infor­ma­cji o ciekawych wydarzeni­ach w Warsza­w­ie oraz różnych for­ma­ch pomo­cy i wspar­cia. Obec­nie jesteśmy w trak­cie real­iza­cji warsz­tatów, które mają pomóc im dookreślić wiz­ję i dal­szy kierunek jaki chcą nadać temu projektowi.

IMG_0140_00

 

Pra­ca z “mobilka­mi” jest dla mnie czys­tą przy­jem­noś­cią. Są bard­zo rados­ny­mi, żywy­mi osoba­mi, które mają dys­tans do siebie i duże poczu­cie humoru, głowy pełne pomysłów i ser­ca przepełnione chę­cią poma­gania innym seniorom zak­ty­wiz­ować się, wyjść z domu, maraz­mu i samotności. 

Bard­zo częs­to w trak­cie warsz­tatów, mówią do mnie że chcieli­by aby postrze­ganie seniorów zmieniło się w Polsce i byśmy my, młodzi, przestali postrze­gać ich jako narzeka­ją­cych staruszków. Chcą być postrze­gani jako oso­by, które mają poczu­cie humoru i dużo do dania od siebie innym. Spotka­nia z tymi senio­ra­mi zawsze kończą się dla mnie głową przepełnioną reflek­s­ja­mi na tem­at życia i głęb­szych wartoś­ci… niesamowicie wzbo­ga­ca­ją moje wnętrze i bard­zo im za to dziękuję. 

Seniorzy pokazu­ją, przez swo­ją akty­wność i dzi­ała­nia na rzecz innych, że na włas­ną chan­drę i smutek nie ma nic lep­szego jak pomoc drugiemu człowiekowi.

Każdy z tych seniorów mierzy się ze swoi­mi włas­ny­mi trud­noś­ci­a­mi, zarówno na płaszczyźnie zdrowot­nej, finan­sowej, rodzin­nej, oso­bis­tej a pomi­mo tego zna­j­du­ją w sobie energię i siłę do tego by angażować się na rzecz innych. Sami deklaru­ją, że możli­wość poma­gania innym jest czymś najws­panial­szym czego doświad­cza­ją, że to przynosi im bard­zo dużo satys­fakcji i radoś­ci… że dzię­ki temu odry­wa­ją się do swoich włas­nych prob­lemów i spoglą­da­ją na nie nieco innym okiem…

Piszę o tym, jako real­ny dowód na to, co naukow­cy potwierdzili już dawno, jeżeli czu­jesz się źle, przezy­wasz swo­je trud­noś­ci, kryzysy, masz negaty­wny nas­trój i masz poczu­cie że życie nie ma sen­su, to zaan­gażuj się w pomoc drugiemu człowiekowi a takie dzi­ała­nia Cię uratu­ją — wyciąg­nie Cię z tego stanu, spraw­ią, że poczu­jesz się lep­iej, że poczu­jesz się potrzeb­ny a emoc­je wdz­ięcznoś­ci płynące od drugiego człowieka będą emanować również na Ciebie. Zas­tanów się nad tym, bo to może być pier­wszy krok, który zro­bisz by wyr­wać się ze swo­jej sytu­acji i być może to na zawsze zmieni Two­je życie.

Jeśli nie wiesz komu mógłbyś poma­gać, możesz zacząć od seniorów… zwłaszcza osamot­nionych seniorów… uwierz mi, to czego oni potrze­bu­ją najbardziej to drugiego, życ­zli­wego człowieka. Zapraszam do Sto­warzyszenia mali bra­cia Ubogich.

Więcej o MOBLIKACH

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1627931.html

http://mobilki.malibracia.org.pl/aktualnosci/wystartowal-projekt-mobilki-2015/