Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Nowy webinar już w poniedziałek | Elżbieta Kluska-Łabuz

Pierwsze spotkanie_web

Już w najbliższy poniedzi­ałek, 24 sierp­nia o godzinie 20.00, czeka nas kole­jne bezpłatne szkole­nie inter­ne­towe zaty­tułowane “Jak przeprowadz­ić pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie”

Ze szkole­nia dowiesz się:
Jak poprowadz­ić pier­wsze spotkanie z klien­tem w kryzysie, o co zad­bać, co jest szczegól­nie ważne i na co musisz zwró­cić uwagę
Jak roz­maw­iać z klien­tem i jakie infor­macje powinieneś zebrać — poz­nasz niezbęd­ną checklistę
W jaki sposób usys­tem­aty­zować zdobyte infor­ma­c­je, by praw­idłowo zdi­ag­no­zować prob­lem klienta
Co jest ważne dla klien­ta w kryzysie na pier­wszym spotka­niu, by zde­cy­dował się na dal­szą współpracę
Poz­nasz nowe narzędzie diagnostyc­zne — For­mu­la­rz Oce­ny Selek­ty­wnej — oraz będziesz miała/miał możli­wość jego otrzymania

Dodatkowo, jak zawsze będziecie mieli szan­sę na zdoby­cie cen­nych nagród w konkursach.

Link do rejes­tracji: http://w1.coachingkryzysowy.pl/lp1