Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Liczy się tylko myśl obecna i przyszłość jakiej chcesz dla Siebie | Elżbieta Kluska-Łabuz

Więk­szość ludzi chciałaby:

osią­gać sukcesy
mieć więcej pieniędzy
wieść szczęśli­wsze życie.

Ja również się do nich zal­iczam, a Ty?

Na ile Ty chci­ałbyś tego wszys­tkiego w swoim życiu?

Sko­ro tak bard­zo wszyscy tego prag­ną, to dlaczego tak mało ludzi to osiąga? 

Otóż okazu­je się, że Ci którzy tego nie mają, sabo­tu­ją swo­je prag­nienia nosząc w sobie przeko­na­nia typu:

  • ja nie zasługu­ję na sukces”
  • na pewno mi się nie uda”
  • pieniądze są brudne”
  • szczęśli­we życie jest tylko dla wybranych” itp.

W ten sposób pojaw­ia się sprzeczność pomiędzy tym czego prag­niemy a tym jakie posi­adamy na ten tem­at przeko­na­nia. Tym cza­sem, to myśli i przeko­na­nia nada­ją ksz­tałt naszej rzeczy­wis­toś­ci — jesteśmy tam gdzie jesteśmy i tym kim jesteśmy ze wzglę­du na sposób w jaki myślimy o sobie i otacza­ją­cym nas świecie.

Więk­szość pro­cesów życiowych, takich choć­by odd­y­chanie prze­b­ie­ga w sposób automaty­czny – bez udzi­ału świado­moś­ci. Podob­nie jest z proce­sa­mi psy­chiczny­mi, głęboko zako­rzenione przeko­na­nia podświadomie odd­zi­ału­ją na nasze zachowanie i reakcje.

Nie możesz osiągnąć sukce­su jeśli głęboko i prawdzi­wie nie wierzysz, że właśnie Tobie się to uda. Nie możesz stać się bogaty jeśli będziesz miał negaty­wne sko­jarzenia z pieniędz­mi. Bo takie negaty­wne przeko­na­nia będą blokowały Cię przed pod­ję­ciem dzi­ałań w kierunku real­iza­cji tego, czego pragniesz.

Bard­zo ważne jest by uświadomić sobie jak Two­je przeko­na­nia wpły­wa­ją na to kim jesteś, jak żyjesz i co osią­gasz. Bo aby zmienić swo­je życie, musisz zacząć od zmi­any swo­jego myśle­nia – nie ma innej możli­woś­ci. Poniżej zna­j­du­ją się cztery bard­zo proste reguły, które zas­tosowane w życiu mogą Ci bard­zo w tym pomóc.

Reguła przy­czyny i skutku

Nic nie dzieje się bez przy­czyny. Każdy skutek (sytu­ac­ja w jakiej jesteś, to kim jesteś i co robisz) poprzed­zony był jakąś przy­czyną. Również to, co zro­bisz obec­nie będzie miało wpływ na to, co otrzy­masz w przyszłości.

Człowiek jest jak żywy mag­nez, który przy­cią­ga ludzi, okolicznoś­ci, wydarzenia i zaso­by które są zgodne z domin­u­ją­cy­mi w umysłach myśla­mi. Pamię­taj, że to na czym się obec­nie sku­pi­asz, o czym myślisz i co robisz przyniesie efek­ty w przyszłoś­ci – zas­tanów się czy aby na pewno właśnie tego dla siebie chcesz?

Reguła wiary

Dru­ga reguła, bezpośred­nio odnosi się do Twoich przekon­ań. Jeśli pow­tarza­sz  sobie w głowie, że szczęś­cie i bogact­wo jest tylko dla wybranych a Ty zapewne się do nich nie zal­icza­sz – to właśnie tak będzie.

Jeśli mamy jakieś myśli i przeko­na­nia w głowie, to nieświadomie robimy wszys­tko, aby znaleźć ich potwierdze­nie w rzeczy­wis­toś­ci. Dopó­ki nie zaczniesz wierzyć, że jesteś w stanie osiągnąć to czego prag­niesz – to nigdy nie będzie miało prawa zaist­nieć. Tylko to w co wierzysz może stać się Two­ją rzeczywistością.

Przykład­owo, jeśli głęboko uwierzysz, że jesteś predys­ponowany w swoim życiu do tego by odnieść sukces i zaczniesz dzi­ałać zgod­nie z tym przeświad­cze­niem, to w końcu spraw­isz, że to się ziści.

Reguła pozy­ty­wnych oczekiwań

Napoleon Hill w swoich anal­izach pię­ciuset najzamożniejszy Amerykanów odkrył, że cechą wspól­ną łączącą te wszys­tkie oso­by są pozy­ty­wne oczekiwania.

Co by się nie wydarzyło w ich życiu, byli oni skłon­ni zin­ter­pre­tować to jako, coś co po pros­tu miało się wydarzyć i potrafili odnaleźć w tym pozy­ty­wne strony. Każ­da przeszko­da i trud­ność była dla nich zapowiedz­ią czegoś dobrego i pozy­ty­wnego oraz przynosiła ze sobą ogrom­ną naukę.

Pamię­taj, że oczeki­wa­nia jakie masz wobec siebie i świa­ta mają ogrom­ną siłę, gdyż deter­min­u­ją Two­je zachowanie, reakc­je i dzi­ała­nia a to ksz­tał­tu­je Two­je życie.

Reguła men­tal­nego ekwiwalentu

Na koniec ostat­nia reguła, która mówi o tym, że to czego doświad­cza­my w życiu, stanowi men­tal­ny ekwi­wa­lent tego, co dzieje się w naszym umyśle. Inny­mi słowy, to co dzieje się wokół Ciebie, jest man­i­fes­tacją Two­jego stanu ducha i umysłu, twoich przekon­ań, oczeki­wań i nastaw­ienia.

Aby zmienić coś w swoim życiu, należy zatem zacząć od siebie samego. Żeby w rzeczy­wis­toś­ci cieszyć się dostatkiem, sukce­sa­mi, szczęś­ciem, zdrowiem i bogactwem najpierw musi to znaleźć odw­zorowanie w nas samych i w tym jak myślimy.

Mam dobrą wiado­mość – w każdej chwili możesz zacząć kre­ować swo­je men­talne odw­zorowanie rzeczy­wis­toś­ci — liczy się tylko myśl obec­na i to kim chcesz stać się w przyszłoś­ci. Możesz dowol­nie pok­ierować swoi­mi przeko­na­ni­a­mi a to, co myślisz w danej chwili wyty­czy bieg Two­jego życia.