Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kurs z podstawy psychologii ruszył! | Elżbieta Kluska-Łabuz

W min­iony week­end, zgłębial­iśmy tajni­ki psy­chologii. Rozpoczęliśmy od pod­staw psy­chologii różnic indy­wid­u­al­nych. Oprócz zdoby­cia wiedzy, uczest­ni­cy mieli szan­sę posz­erzyć samoświado­mość na tem­at włas­nych cech i predys­pozy­cji, było to zatem bard­zo owoc­ne spotkanie pod wzglę­dem samoroz­wo­ju. W drugim dniu zgłębial­iśmy zagad­nie­nie doty­czące psy­chologii społecznej. 

W lutym czeka­ją nas kole­jne dwa spotka­nia z psy­chologią: pod­stawy psy­chologii osobowoś­ci oraz emocji i motywacji.

16426470_1424575017567228_643459398_n