Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kryzys rozwojowe na różnych etapach życia człowieka | Elżbieta Kluska-Łabuz

kryz_rozwojowe

Zapraszam na kole­jny, bezpłat­ny webi­nar doty­czą­cy kryzysów rozwojowych.

Przez najbliższe kil­ka miesię­cy zajmę się nieco bardziej zaawan­sowany­mi tem­ata­mi. W pier­wszej kole­jnoś­ci na warsz­tat idą więc kryzysy roz­wo­jowe — są one nat­u­ral­ną częś­cią życia każdego z nas i dlat­ego warto mieć dogłęb­ną wiedzę na ich temat.

Link do rejes­tracji: w2.coachingkryzysowy.pl/kryzysyrozwojowe

Pod­czas szkole­nia dowiecie się:
— czym takim charak­teryzu­ją się kryzysy rozwojowe?
— jakie dokład­nie fazy roz­wo­ju prze­chodzi człowiek w życiu?
— jakie są typowe zada­nia na każdym etapie rozwoju?
— jak pra­cow­ać z kryzysa­mi rozwojowymi?

Link do rejes­tracji: w2.coachingkryzysowy.pl/kryzysyrozwojowe

Jeżeli uważasz, że ktoś z Twoich zna­jomych mógł­by z tego szkole­nia sko­rzys­tać, to bard­zo proszę Cię o udostęp­nie­nie tej informacji.