Coaching Kryzysowy-8

Upal­ny i akty­wny week­end za  nami. My spędzil­iśmy go zgłębi­a­jąc tem­atykę Coachin­gu Kryzysowego. Na szczęś­cie była kli­matyza­c­ja, dobra i inspiru­ją­ca atmos­fera, dzie­le­nie się wza­jem­nie doświad­cze­niem i wiedzą oraz ogromne zaan­gażowanie wszys­t­kich uczest­ników. To był dobrze spęd­zony czas. 

Bard­zo dzięku­ję wszys­tkim uczest­nikom i życzę Wam powodzenia w dal­szych działaniach!!