Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kobieta przedsiębiorcza | Elżbieta Kluska-Łabuz

 Jak donoszą dane statysty­czne, w Polsce w roku 2007, Kobi­ety prowadz­iły lub zarządza­ły co czwartą fir­mą z sek­to­ra małych i śred­nich przed­siębiorstw. Spośród 2,32 mln zare­je­strowanych dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czych (dokład­nie – 1 mln 63 tysiące), pon­ad 35 pro­cent samoza­trud­nionych stanow­ią Kobi­ety (źródło: Statysty­ki Eurostatu).

Aby w pełni zre­al­i­zować się zawodowo, coraz więcej Kobi­et nie czeka, aż zdobędzie uznanie właś­ci­ciela firmy, awans czy pod­wyżkę. Okazu­je się, że Kobi­ety wolą same być właś­ci­cielem i decy­du­ją się prowadz­ić swo­ja włas­ną, nieza­leżną dzi­ałal­ność. W ten sposób speł­ni­a­ją się w tym co ich pocią­ga i pasjonu­je, jed­nocześnie zara­bi­a­jąc na tym satys­fakcjonu­jące pieniądze.

Oczy­wiś­cie, niek­tórzy twierdzą, że rozwi­janie włas­nej dzi­ałal­noś­ci, opartej na pasji i zain­tere­sowa­ni­ach, może wiązać się z ogrom­nym ryzykiem oraz brakiem cza­su na inne akty­wnoś­ci w życiu (gdyż według nich biznes wyma­ga pra­cy 24 godziny na dobę).

Bez wąt­pi­enia, prowadze­nie włas­nego intere­su wyma­ga nieustan­nego zab­ie­ga­nia o utrzy­manie odpowied­niego poziomu sprzedaży, o odpowied­nią jakość pro­duk­tów i usług oraz o prowadze­nie skutecznych dzi­ałań mar­ketingowych, itd. Są tacy, którym taki styl życia nie odpowia­da. Wolą bez­pieczną przys­tań jaką jest pra­ca na etacie.

Jed­nak okazu­je się, że przed­siębior­cze Kobi­ety, które wybier­a­ją drogę do prawdzi­wej nieza­leżnoś­ci (także finan­sowej) i decy­du­je się rozpocząć włas­ny Biznes - mogą zyskać dużo więcej od tych, które tego nie zro­bią i najczęściej:

  • Osią­ga­ją satys­fakcjonu­jącą sytu­ację finan­sową, gdyż same decy­du­ją o tym ile chcą zarabiać
  • Mają możli­woś­ci i czas by real­i­zować swo­je plany, marzenia i zaspoka­jać potrzeby
  • Odczuwa­ją radość z rozwi­ja­nia się w fas­cynu­jącej ich dziedzinie
  • Odczuwa­ją satys­fakcję z tworzenia nowych rzeczy i poczu­cie spraw­c­zoś­ci, że udało nam się zre­al­i­zować pod­jęte cele
  • Mają możli­wość samodziel­nej orga­ni­za­cji pra­cy, wyboru miejs­ca i cza­su real­i­zowa­nia zleceń
  • Mogą wyz­naczyć sobie konkretne dni i godziny przez­nac­zone na pracę, a nawet ustal­ić sys­tem urlopów, np. miesiąc inten­sy­wnej pra­cy, a potem trzy miesiące urlopu
  • Posi­ada­ją pewność zatrud­nienia – dopó­ki same kreu­ją swo­je pro­duk­ty do póki będą miały pracę
  • Mają dużą nieza­leżność i elasty­czność w wyborze sposobu wykony­wa­nia określonych zadań
  • Odczuwa­ją dużo więk­szą satys­fakcję niż wów­czas, gdy pra­cow­ały dla kogoś niż dla siebie

Życzę każdej z Was odwa­gi w pode­j­mowa­niu decyzji i podąża­niu za włas­ny­mi marzeniami!!!