Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kilka wskazówek, jak porozumiewać się z osobą przeżywającą kryzys | Elżbieta Kluska-Łabuz

conversation

1. AKTYWNIE SŁUCHAJ 

 • Słuchaj z uwagą wszys­tkiego, o czym mówi rozmówca/klient
 • Jeśli to możli­we, podtrzy­muj kon­takt wzrokowy
 • Pozwól rozmów­cy na swo­bod­ną wypowiedź, nie prz­ery­waj mu
 • Spróbuj zrozu­mieć, o czym on mówi oraz zrozu­mieć jego punkt widzenia
 • Parafrazuj słowa rozmów­cy, żeby upewnić się czy dobrze zrozu­mi­ałeś to, co powiedział
 • Opisuj sytu­ację, klary­fikuj to, co opisu­je rozmówca
 • Dowiedź się jak najwięcej o myślach i uczu­ci­ach rozmówcy
 • Wysłuchaj się zarówno w treść wypowiedzi jak i wczuj w emoc­je jakie przeżywa
 • Nie pozwalaj jed­nak, aby Two­je uczucia/emocje przeszkadza­ły Ci w zrozu­mie­niu tego, co rozmów­ca chce Ci przekazać, zachowaj “zdrowy” dystans

2. ZORIENTUJ SIĘ W POTRZEBACH

 • Bierz pod uwagę potrze­by jakie ujaw­nia osoba
 • Zajmij się tym, co na dany moment jest najważniejsze dla oso­by i co w najwięk­szym stop­niu ją absorbuje
 • Nie osądzaj, nie kry­tykuj, nie wygłaszaj kazań
 • Zad­baj o odpowied­nie warun­ki rozmowy
 • Omaw­iaj kwest­ie emocjon­alne w atmos­ferze prywatności 
 • Pamię­taj, że uczu­cia są istotne w komu­nikacji, że zawsze są w niej obec­ne i one również wyraża­ją potrze­by osoby
 • Poma­gaj oso­bie w nazwa­niu emocji jakie przeżywa
 • Ćwicz wyrażanie empatii i mówie­nie o swoich odczuciach 

3. ADEKWATNIE REAGUJ

 • Udzielaj odpowiedzi w najod­powied­niejszym momencie
 • Udzielaj odpowiedzi możli­wie po danej wypowiedzi, która wyma­ga komen­tarza — nie odkładaj reakcji na później
 • Oceń, czy Twój rozmów­ca jest w stanie przyjąć Two­ją reakcję w danym momencie
 • Oceń, czy nie należy poczekać z odpowiedzą, aż zna­jdziecie się w bardziej sprzy­ja­ją­cych warunkach
 • Unikaj pytania“dlaczego”, pytanie tego typu może wywołać potrze­bę obrony i tłu­maczenia się
 • Bądź konkret­ny, zadawaj poje­dyncze pyta­nia, kon­stru­uj proste i krótkie zdania
 • Mów o sobie; wyrażaj komu­nikaty typu “Ja” a nie “Ty”, łagodzisz w ten sposób poczu­cie zagroże­nia u rozmówcy
 • Odpowiadaj za swo­je emoc­je i reakc­je — bądź ich świadomy

Ela Klus­ka