Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Jak radzić sobie ze skutkami trudnych i kryzysowych zdarzeń | Elżbieta Kluska-Łabuz

depresja_02Ludzie w swoim pry­wat­nym i zawodowym życiu przeży­wa­ją kryzysy, doświad­cza­ją sytu­acji trag­icznych. Szczegól­ną grupą tych sytu­acji są tzw. zdarzenia trau­maty­czne, czyli wszys­tkie sytu­acje, w których ist­nieje poważne zagroże­nie dla naszego zdrowia i życia lub zdrowia i życia blis­kich nam osób. 

Sytu­acje, w których kon­fron­tu­je­my się ze śmier­cią, fizy­cznym i psy­chicznym cier­pi­e­niem są trudne lub wręcz niemożli­we do przewidzenia. Częs­to wyda­je się nam, że “coś takiego nie może nas spotkać”. Nigdy jed­nak nie wiemy, co życie może nam przynieść, więc i takie zdarze­nie może stać się naszym udziałem. 

Te trag­iczne i trudne wydarzenia wywołu­ją cały łańcuch reakcji psy­cho­log­icznych i fizjo­log­icznych, które są NORMALNĄ reakcją na sytu­acje skra­jnie zagrażające. 

Ważne byś wiedzi­ał, że masz pra­wo właśnie do takich reakcji i  emocji, gdyż doświad­czyłeś czegoś trud­nego, więc nie nor­malne było­by gdy­byś tego nie przeżywał.

Two­je reakc­je i emoc­je, mogą to być następujące:

 • szok i niedowierzanie, że to się w ogóle wydarzyło
 • natrętne myśli na tem­at zdarzenia 
 • gniew i złość
 • lęk i różnego rodza­ju obawy
 • wstyd i poczu­cie winy
 • bezrad­ność
 • poczu­cie straty
 • różne reakc­je fizy­czne i fizjologiczne
 • utra­ta zau­fa­nia do siebie i wiary w siebie
 • uczu­cie wyobcowania

Co możesz zrobić?

 • Nie oczekuj, że wspom­nienia doty­czące tego wydarzenia, nieprzy­jemne odczu­cia i emoc­je szy­bko miną… Zazwyczaj jest tak, że powraca­ją i odchodzą co jak­iś czas i to jest zupełnie nor­malne. Daj sobie czas.
 • Będziesz prze­chodz­ił różne etapy. W niek­tórych będziesz czuł się nieco lep­iej, po czym znowu możesz się poczuć gorzej. Bądź dla siebie tol­er­an­cyjny i daj sobie pra­wo na przeży­cie tego wszys­tkiego. W pewnym momen­cie kryzys i ból który przeży­wasz minie. 
 • Pró­by zapom­nienia tego, co się stało, unikanie miejsc i sytu­acji przy­pom­i­na­ją­cych zdarze­nie, poma­ga­ją jed­nak zwyk­le na krótko.
 • Bywa, że nie moż­na zapom­nieć tego, co się stało. Wydarze­nie powraca w myślach i obrazach nieza­leżnie od tego jak bard­zo starasz się zapom­nieć. Możesz jed­nak osiągnąć stan, w którym te wspom­nienia nie będą tak bolesne. 
 • Się­gaj po wspar­ci innych blis­kich osób, oraz po pomoc profesjonalną.