Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Jak pokonać stres w codziennym życiu i przestać się zamartwiać | Elżbieta Kluska-Łabuz

4

->Two­ja pra­ca wiąże się z naprawdę sporym stre­sem? Uważasz, że masz zbyt dużo obow­iązków na swo­jej głowie? 
->Odczuwasz ciągłe napię­cie i pod­den­er­wowanie z którym nie wiesz, w jaki sposób sobie poradzić?
->Wpły­wa ono negaty­wnie na Two­je relac­je z bliski­mi i inny­mi ludźmi?

W takim razie chcielibyśmy zaprosić Cię na nasze BEZPŁATNE szkole­nie Inter­ne­towe pt: 

” Jak pokon­ać stres w codzi­en­nym życiu i przes­tać się zamartwiać – 6 nawyków antystresowych”. 
Odbędzie się ono 6 kwiet­nia o godzinie 20.00. 

Link do rejes­tracji: http://w2.coachingkryzysowy.pl/streswebinar

Pod­czas szkole­nia poroz­maw­iamy sobie o tym, w jaki sposób efek­ty­wnie wal­czyć ze stre­sem, czyli jed­ną z najwięk­szych plag i chorób cywiliza­cyjnych obec­nych cza­sów. W trak­cie trwa­nia szkole­nia będzie przekazy­wana WYŁĄCZNIE SPECJALISTYCZNA WIEDZA, bazu­ją­ca na licznych bada­ni­ach nad stre­sem i sposobów radzenia sobie z nim.

Szkole­nie poprowadzą Piotr M. Łabuz oraz Elż­bi­eta Klus­ka – założy­ciele mar­ki Coach­ing Kryzysowy, będą­cy dok­toran­ta­mi psy­chologii na Uni­w­er­syte­cie SWPS.

Link do rejestracji:
http://w2.coachingkryzysowy.pl/streswebinar

Serdecznie zaprasza­my

Elż­bi­eta Klus­ka & Piotr Łabuz