Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Jak dojrzały mężczyzna po 40 stce, widzi się w roli ojca? | Elżbieta Kluska-Łabuz

Jak dojrza­ły mężczyz­na po 40 stce, widzi się w roli ojca? Jest to pytanie, które przyświecało bada­niu przeprowad­zone­mu wśród użytkown­ików ser­wisu Facetpo40.pl

Uzyskane wyni­ki okaza­ły się zaskaku­ją­co pozy­ty­wne i sza­le­nie interesujące.

Anki­etę wypełniło 1 000 mężczyzn w wieku 40–49 lata (to była domin­u­ją­ca gru­pa wiekowa, bo aż ok. 85%). Anki­etowani odpowiadali na szereg pytań doty­czą­cych postrze­ganiem siebie samego w roli ojca oraz innych kwestii związanych z rodzicielstwem.

Dzię­ki swoim odpowiedziom, ojcowie, nakreślili obraz, który jest niezwyk­le budu­ją­cy. Nie ukry­wam jed­nak, że wzbudza­ją­cy również we mnie pewne wąt­pli­woś­ci, który­mi chcę się z Państ­wem w tym artykule podzielić.

Badaniem tym, zain­tere­sowałam się głównie ze wzglę­du na przedzi­ał wiekowy jaki reprezen­towali anki­etowani.  Nie trud­no zauważyć, że obe­j­mu­je on okres tak zwanej połowy życia, czyli tem­at w którym się spec­jal­izu­ję. To spostrzeże­nie stało się impulsem do postaw­ienia sobie następu­jącego pyta­nia: Jak przemi­any wewnętrzne, których doświad­cza­ją oso­by w przełomie życia, wpły­wa­ją na ich funkcjonowaniem w roli rodzica?

Rozbud­zona cieka­wość, skłoniła mnie do dokład­niej anal­izy wyników anki­ety. Przy okazji miała również przy­jem­ność przekuć swo­je spostrzeże­nia w for­mę komen­tarza, który został zamieszc­zony w rapor­cie przy­go­towanym przez por­tal Facetpo40.pl. Oso­by zain­tere­sowane tym raportem odsyłam na stronę por­talu (zobacz tutaj), gdzie mogą go pobrać za dar­mo w for­ma­cie pdf.

W niniejszym artykule prag­nę podzielić się z Państ­wem kilko­ma ciekawy­mi spostrzeże­ni­a­mi, które uch­wyciłam przy­go­towu­jąc komen­tarz. Poniżej umieszczam jego frag­ment zaw­ier­a­ją­cy naj­ciekawsze wnios­ki. Czy­taj dalej.…