Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Dopóki żyjesz – żyj pełnią życia!! | Elżbieta Kluska-Łabuz

Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umier­amy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia w każdej min­u­cie, każdego dnia. Dzi­ałaj! Kiedy poczu­jesz, że chcesz coś zro­bić, rób to od razu, ter­az! Dni, które przyjdą są policzone.”
Michael Lan­don

Dzisi­aj chce­my natch­nąć Cię optymisty­cznym zapałem 🙂 Łapa każdy dzień swo­jego życia!!!

Esencję tej idei, odd­a­je wypowiedź nie­jakiej Nadine Stair, 86 let­niej kobi­ety, patrzącej na swo­je życie z per­spek­ty­wy czasu. 

To niezwyk­le poucza­ją­ca i prawdzi­wa wypowiedź… Każdy może wyciągnąć z niej coś dla siebie…

Gdy­by mogła przeżyć życie raz jeszcze, odważyłabym się popełnić więcej błędów. Odprężyłabym się, rozluźniła. Byłabym głup­sza niż w cza­sie tej podróży. Mniej rzeczy brałabym poważnie.

Wyko­rzys­tałabym więcej szans, pojechałabym na więcej wycieczek, wspięła się na więcej gór i przepłynęła więcej rzek. Jadłabym więcej lodów i mniej fasol­ki. Miałabym pewnie więcej prawdzi­wych kłopotów, ale za to mniej wymyślonych.

Widzisz, jestem jed­ną z tych osób, które są zawsze rozsądne i przy­tomne, godz­i­na po godzinie, dzień po dniu.

Och, miałam też swo­je piękne chwile. Gdy­by przyszło mi robić wszys­tko od nowa, miałabym ich więcej. Nie próbowałabym niczego innego – tylko chwile, jed­na po drugiej, zami­ast codzi­en­nego życia z wyprzedze­niem wielu lat.

Jestem jed­ną z tych osób, która nigdy się nie rusza bez ter­mometru, butel­ki z gorącą wodą, płaszcza i para­so­la. Gdy­bym mogła zro­bić wszys­tko jeszcze raz, podróżowałabym z o wiele mniejszym bagażem niż w tym życiu.

Gdy­bym miała ponown­ie przeżyć życie, na wios­nę wcześniej bie­gałabym boso i nie zakładała butów do późnej jesieni. Częś­ciej chodz­iłabym na tańce, częś­ciej jeźdz­iła na karuzeli i zbier­ała więcej stokrotek.”

Nadine Stair

 Nic dodać, nic ująć. Warto nieustan­nie szukać sposobów na doskonale­nie samego siebie, jed­nak bez nad­miernego sku­pi­a­nia się na byciu ide­al­nym… zde­cy­dowanie lep­iej być przykła­dem dobrego, w pełni żyjącego człowieka!!