15 — 17 czerwca, szkolenie: Coaching Kryzysowy

15 — 17 czerwca, szkolenie: Coaching Kryzysowy

  Dzisiejsze cza­sy spraw­ia­ją, iż do coachów coraz częś­ciej zgłasza­ją się oso­by będące w stanie kryzy­su emocjon­al­nego (oce­nia się, że pon­ad 50% klien­tów chcą­cych korzys­tać z coachin­gu, to klien­ci w kryzysie!!!) Nieste­ty, zde­cy­dowana więk­szość...