Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Aktualności | Elżbieta Kluska-Łabuz
BMY na zajęciach Studium Trenerów

BMY na zajęciach Studium Trenerów

Uczest­nicy Pier­wszego Studi­um Tren­erów, mieli okazję w min­iony week­end stworzyć swój Oso­bisty Mod­el Biz­ne­sowy, tym samy robiąc pier­wszy krok w kierunku stworzenia swo­jej jas­nej wiz­ji roz­woju zawodowego w kon­tekś­cie tren­erstwa i nie tylko… Było...
Zainspiruj się wolontariatem

Zainspiruj się wolontariatem

Pomoc drugiemu człowiekowi, nau­ka nowych umiejęt­noś­ci, ciekawe spędze­nie wol­nego cza­su, poz­nawanie nowych ludzi, inspirowanie się ciekawy­mi pomysła­mi i akc­ja­mi — to tylko kil­ka z wielu korzyś­ci jakie niesie ze sobą akty­wny udzi­ał w wolontariacie....