Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Aktualności | Elżbieta Kluska-Łabuz
Kolejne szkolenie Coaching Kryzysowy za nami

Kolejne szkolenie Coaching Kryzysowy za nami

Fan­tasty­czni ludzie, cud­ow­na atmos­fera, owoc­nie spęd­zony czas, kole­j­na gru­pa zakończyła szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego. Bard­zo dzięku­je­my Wam za udział 🙂  Najbliższe szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego, 24–26 czer­w­ca, są jeszcze wolne...
Bezpłatne szkolenie internetowe

Bezpłatne szkolenie internetowe

Jeżeli nie miałeś jeszcze szan­sy brać udzi­ał w moim szkole­niu inter­ne­towym „Jak pra­cow­ać z kryzy­sem i stre­sem — pod­stawy coachin­gu kryzysowego” to zapraszam na spotkanie już dzisi­aj (21.04.2016) o godzinie 20.30. Link do poko­ju...
Jak przestać się zamartwiać?

Jak przestać się zamartwiać?

*** dla wszys­t­kich, którzy chcą lep­iej radz­ić oso­bie ze stre­sem i przes­tać się zamartwiać ***   Razem z Piotrem przy­go­towu­je­my coś zupełnie spec­jal­nego. Całodzi­enne spotkanie on-line na którym przekaże­my całą naszą wiedzę i doświad­cze­nie...
Szkolenie Coaching Kryzysowy

Szkolenie Coaching Kryzysowy

Właśnie zakończyliśmy trzyd­niowe szkole­nie Coach­ing Kryzysowy, 8 — 10 kwiecień 2016 rok.  To jak zwyk­le był bar­do inten­sy­wny czas i jed­nocześnie ze wzglę­du na świet­ną energię uczest­ników, pełen humoru, wymi­any wiedzy, poz­nawa­nia siebie….  ...