Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Buduj swoją pozycję jako ekspert w dzidzinie, która Cię pasjonuje - to pierwszy krok do suckesu | Elżbieta Kluska-Łabuz

Każdy, dosłown­ie każdy człowiek posi­a­da pewne tem­aty, które szczegól­nie go intere­su­ją, pasjonu­ją i ciekaw­ią. Zde­cy­dowana więk­szość ludzi ma nawet kil­ka takich tem­atów i z wielkim praw­dopodobieńst­wem jeden z nich moż­na rozwinąć w prawdzi­wą, pełną pasję. Zapew­ni­am Cię, że i Ty posi­adasz coś, co szczegól­nie Cię intere­su­je. Jedyne co musisz zro­bić, to odkryć, co to jest!

Oczy­wiś­cie, jeśli już ter­az posi­adasz głęboką wiedzę w określonej dziedzinie (wynika­jącą cho­ci­aż­by z Two­jego doświad­czenia); jeżeli wiesz już, co stanowi Two­ją pasję i dokładne wiesz, czym chcesz się zająć — Jesteś wielką szczęś­cia­rą!! Gdyż jest to pier­wszy, najważniejszy krok do osiąg­nię­cia sukce­su i budowa­nia swo­jej pozy­cji jako ekspert.

Aby stać się prawdzi­wym, osią­ga­ją­cym sukcesy ekspertem musisz całkowicie poświę­cić się  jed­ne­mu, wybrane­mu tem­atowi. Następ­nie wytr­wale się go uczyć i zgłębi­ać go do momen­tu, aż będziesz wiedzieć abso­lut­nie wszys­tko, co do tej pory w tej dziedzinie odkry­to. Tylko takie wytr­wałe „drąże­nie tem­atu” może zaowocow­ać prawdzi­wą, wszech­stron­ną wiedzą z danej dziedziny, a w kon­sek­wencji duży­mi pieniędz­mi, uzyski­wany­mi z dzie­le­nia się wiedzą z inny­mi. Wybierz zatem jeden tem­at, ucz się go, a następ­nie buduj na jego pod­staw­ie swój biznes.

Dopiero wtedy, gdy wystar­cza­ją­co zgłębisz daną niszę, możesz pomyśleć nad uroz­maice­niem jej dodatkowy­mi tem­ata­mi — ale nie wcześniej!!

Wielu ludzi nieste­ty popeł­nia ten błąd. Zaczy­na­ją się czegoś uczyć, robią to przez jak­iś czas, po czym zniecier­pli­wieni brakiem szy­b­kich efek­tów, zaczy­na­ją chwytać się czegoś innego. W ten sposób nie są w stanie niczego dogłęb­nie poz­nać. Nie mają cier­pli­woś­ci, która jest niezbęd­na, aby stać się ekspertem a na to potrze­ba cza­su. Pomyśl, co by się stało, gdy­byś tak (jako jed­na z niewielu) postanow­iła wytr­wale trzy­mać się jed­nej dziedziny? Zapew­ni­am Cię, że szy­b­ciej niż się spodziewasz, zdobyłabyś zde­cy­dowanie głęb­szą i kom­plek­sową wiedzą w danym tema­cie. Uwierz, że czas poświę­cony jed­nej dziedzinie wart jest tego poświę­ca­nia. Poza tym, opanowanie mis­tr­zost­wa w dowol­nej dziedzinie zabiera dokład­nie tyle cza­su, ile zechcesz na to poświecić. Jeśli zde­cy­du­jesz się pra­cow­ać codzi­en­nie nad swoim sukce­sem, osiąg­niesz efek­ty dużo szy­b­ciej, niż gdy­byś siadała do tego raz w tygod­niu, bądź raz w miesiącu. Wszys­tko zależy zatem od pod­ję­tych przez Ciebie decyzji i o od Two­jej determinacji.

Tak naprawdę, tem­aty­ka jaką mogłabyś się zająć może być niemal dowol­na, nawet taka, o której w tym momen­cie nic nie wiesz. Oczy­wiś­cie, jeśli osiągnęłaś już sukcesy w konkret­nej dziedzinie, masz doświad­cze­nie, bądź znasz swo­ją pasję, nie wahaj się wyko­rzys­tać jej do budowa­nia swo­jej pozy­cji jako eksper­ta. Jeśli nato­mi­ast, jesteś w momen­cie dokony­wa­nia wyboru, to pamię­taj, że powinien on być równoz­naczny z wyborem pasji życia.

Aby pomóc Ci w tym pomóc, pro­ponu­ję zas­tanowie­nie się nad kilko­ma ważny­mi pyta­ni­a­mi, które pomogą w dookreśle­niu tego, co zna­j­du­je się w kręgu Twoich zain­tere­sowań, tego co lubisz, co Cię pocią­ga i pasjonuje.

  • Czy już ter­az jest Coś, o czym kochasz opowiadać i co Cię fascynuje?
  • Jak mógł­by brzmieć tem­at, który naw­iązu­je do tego, co kochasz robić już teraz?
  • Czego zawsze chci­ałaś się uczyć?
  • Czy przeżyłaś coś przeło­mowego, trud­nego w swoim życiu, a co mogło­by okazać się pomoc­ne dla innych?
  • Wybierz taki tem­at, którym będziesz mogła żyć, odd­y­chać i mówić o nim przy­na­jm­niej przez najbliższe pięć lat