BMY na zajęciach Studium Trenerów - Elżbieta Kluska-Łabuz" /> BMY na zajęciach Studium Trenerów - Elżbieta Kluska-Łabuz" />

Uczest­nicy Pier­wszego Studi­um Tren­erów, mieli okazję w min­iony week­end stworzyć swój Oso­bisty Mod­el Biz­ne­sowy, tym samy robiąc pier­wszy krok w kierunku stworzenia swo­jej jas­nej wiz­ji roz­woju zawodowego w kon­tekś­cie tren­erstwa i nie tylko…

BMY_PST

Było bard­zo kreaty­wnie, twór­c­zo i inspiru­ją­co… Bard­zo dzięku­ję wszys­tkim za efek­ty­wną pracę i super atmos­ferę. Gorą­co życzę zre­al­i­zowa­nia swoich wiz­ji w rzeczy­wis­toś­ci — powodzenia! 

Więcej o metodzie Mod­el Biz­ne­sowy Ty (BMYBusi­ness Mod­el You) możesz przeczy­tać TUTAJ

BMY_2 BMY_3
BMY_4 BMY_5