Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™

Kobieta Ekstremalna

Zawsze jest dobry czas na doko­nanie zmi­an w swoim życiu i nigdy nie jest na to za późno. Życie jest po to, by z niego korzys­tać, by czer­pać garś­ci­a­mi z bogactw, które ofer­u­je. Czy żyjesz pełnie? Czy żyjesz prawdzi­wie? Czy robisz w życiu to co chcesz? Każ­da z nas, może…

Wizja, czyli opowieść o sobie…

A wszys­tko zaczy­na się od marzeń… Wyobraź sobie kobi­etę. Spoko­jną i zad­owoloną, która odczuwa bal­ans pomiędzy życiem zawodowym, rodzin­nym oraz cza­sem dla siebie. Sama decy­du­je kiedy rozpoczy­na pracę, jak dłu­go pracu­je i kiedy ją kończysz. Nie ma żad­nego przymusu,…